مبلغ کارسوق به ازای هر نفر ۵۰ هزار تومان شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۷۲۹۷ بانک ملی به نام دبیرستان شهید ستاری شماره حساب: ۴۱۵۰۱۰۴۳۷۷۶۱۶۰۰۱ بانک ملی به نام دبیرستان شهید ستاری


جستجو بر اساس کد ملی

واتس اپ پشتیبانی 09354482050

وضعیت کلاس پایه نام و نام خانوادگی نام مدرسه ردیف
تائید شده هفتمسید امیر حسین موسوی مجد2
تائید شده هشتمهشتمفاطمه رحیمی3
منتظر دریافت تائید مدیرتجربی11محمد مهدی جمال شیرازی شهید بهشتی 24
تائید شده ریاضییازدهمدرسا اله وردی فرزانگان65
تائید شده ریاضیدهممبینا داداش پور فرزانگان66
تائید شده ریاضیدهمپرستو حبیبی فرزانگان67
تائید شده ریاضیدهمستایش فتح آبادی فرزانگان68
تائید شده ریاضییازدهمآیسا حلوایی فرزانگان69
تائید شده ریاضییازدهممهسا مجذوبی فرزانگان610
تائید شده ریاضییازدهمآریسا قدسی فرزانگان611
تائید شده ریاضیدهمدریا منتصر فرزانگان612
تائید شده ریاضیدهممهرنوش صاحب سرا فرزانگان613
تائید شده ریاضییازدهمزهرا مرادی فرزانگان614
تائید شده تجربیدهمستاره عابدینی فرزانگان615
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمهشتمسوگند فلاحیاستعدادهای درخشان16
تائید شده عمومیهشتمامیرحسین حمیدیاستعدادهای درخشان شهید باهنر117
تائید شده هشتمامیرحسین حمیدیاستعدادهای درخشان شهید باهنر118
تائید شده هفتمهفتمکامیارمحمدی قاضیانیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی19
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهممحمد طاها سلیمان زادهاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول20
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمآرش بهمن زاده استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول21
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمتارخ شفیع آبادیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول22
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمکامران صالحیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول23
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهشتمآرین حکمتیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول24
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمعلی سعیدیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول25
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمسیدحسن مصطفویاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول26
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمپرهام صادقیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول27
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمایلیا کماسیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول28
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمسیدسام میراقاجانیان استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول29
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمامیرمحمد حجتی نژاداستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول30
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمآبتین بارونیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول31
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمسینا علیخانیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول32
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمسهیل فروزشاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول33
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهممحمدمیرزاکلهری استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول34
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمحسین علی بیگی بنیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول35
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمابوالفضل مهدئیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول36
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهممحمدامین دهقانیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول37
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهممحمدامین طاوسیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول38
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهممحمد تولاییاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول39
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهشتممحمد رفیعی اصلاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول40
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهشتمعلیرضا فرضعلی زاده استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول41
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهشتمحسین میرزابیگیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول42
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهشتمعلیرضا خانی رنگدهاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول43
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمپارسا تدبیری استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول44
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمعلی پورجم استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول45
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمعلی سیل سپوراستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول46
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمحسین داودیاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول47
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمعرفان فخرالدیناستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول48
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمدانیال جعفریاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول49
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهممحمد جواد شاه قلعهاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول50
تائید شده متوسطه اولهفتمحسام لیریاییاستعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول51
تائید شده عمومیهفتمآرمین قادریباهنر152
تائید شده ریاضی و فیزیکدهمیونس اسماعیلیتیزهوشان شهید رجایی53
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمامیرحسین صادقیجابر بن حیان54
منتظر دریافت تائید مدیرندارمهفتمپرهام جعفریجابر بن حیان55
منتظر دریافت تائید مدیرندارمهفتمپرهام جعفریجابر بن حیان56
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممبین تقویجابر بن حیان57
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه 1هفتمامیرعباس عبدیجابر بن حیان58
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتمحسین سلیمانیجابر بن حیان59
تائید شده متوسطه دوره اولهفتممحمد مهدی حبیب پورجابر بن حیان60
تائید شده تجربی10امیرمحمد بابائیحلی ۱۰61
تائید شده ریاضی فیزیکهفتممحمدحسین محمودیحلی 462
تائید شده هفتمامیر طاها طاهریانحلی 463
تائید شده 7سیدامیرحسین محسنیحلی ۴64
تائید شده هفتمعرشیا باشتانیحلی 565
تائید شده دانش اموزهفتمپرهام امیدیحلی 566
تائید شده عمومیهفتممحمد امین عبدی نباحلی 567
تائید شده متوسطه ی اولهفتممحمدطاها ستاریحلی 568
تائید شده عمومیهفتممتین سلیمیحلی 569
تائید شده متوسطههفتمامیرحسین شاکر دنیویحلی 570
تائید شده هفتممحمد احسان جلیلی شانجانیحلی 5 تهران71
تائید شده 8دامون حسنیحلی 672
تائید شده ریاضیدهمآترین تقی پورحلی 873
تائید شده تجربیدهمسورناخانکیحلی874
تائید شده عمومی8سيدسپهر ناظرکاخکيدارالفنون75
تائید شده عمومی8محمد حسين خسرويدارالفنون76
تائید شده عمومی7کميل علي عسگريدارالفنون77
تائید شده تجربی11کسري افشاردارالفنون78
تائید شده عمومی9پويا شاطرحسينيدارالفنون79
تائید شده عمومی9علي علي خانيدارالفنون80
تائید شده عمومی9محمدشهاب خزاييدارالفنون81
تائید شده عمومی7محمد مهدي جعفريدارالفنون82
تائید شده عمومی7اميراحسان آقاخانيدارالفنون83
تائید شده عمومی7ياسر لنگريدارالفنون84
تائید شده عمومی7محمدمهدي بهروزدارالفنون85
تائید شده عمومی7آرش باقريدارالفنون86
تائید شده عمومی7فربد فلاحيدارالفنون87
تائید شده عمومی7اميرمحمد قلچ خانيدارالفنون88
تائید شده عمومی7محمدحسين رضائيدارالفنون89
تائید شده عمومی7آيدين نيک آميزدارالفنون90
تائید شده عمومی9عليرضا جعفريدارالفنون91
تائید شده عمومی8عرفان پيراندارالفنون92
تائید شده عمومی7سينا تقي زاده کرديدارالفنون93
تائید شده عمومی7علي رضا رضوانيدارالفنون94
تائید شده عمومی7علي سرداري هارونيهدارالفنون95
تائید شده عمومی7رادمهر جعفر زادهدارالفنون96
تائید شده عمومیهفتمایلیا لرستانیدارالفنون97
تائید شده عمومی7محمدامين خنجيدارالفنون98
تائید شده عمومی8علي اسديدارالفنون99
تائید شده عمومی8اميرعلي جهانيدارالفنون100
تائید شده عمومی8حسين اينانلودارالفنون101
تائید شده عمومی8ابوالفضل اينانلودارالفنون102
تائید شده عمومی7محمدسالار ذبيحي ايوکيدارالفنون103
تائید شده عمومی7حسين وکيل يخفروزاندارالفنون104
تائید شده عمومی7آريا ملک شاهيدارالفنون105
تائید شده عمومی7پارسا بهرامي نژاد رزداردارالفنون106
تائید شده عمومی7عليرضا دوشياربيجاريدارالفنون107
تائید شده عمومی7آرين محمديدارالفنون108
تائید شده تجربینهممحمد طاها زاویهدبیرستان دوره اول علامه حلی 2109
تائید شده عمومیهفتمامیرارسلان زاهدیدبیرستان دوره اول علامه حلی ۲110
تائید شده عمومی8پارسا قلمیدبیرستان دوره اول علامه حلی 5111
تائید شده عمومینهمامیرحسین جعفریدبیرستان دوره اول علامه حلی 5 تهران112
تائید شده -هفتمکوروش خمامی زادهدبیرستان دوره اول علامه حلی 5 تهران113
تائید شده عمومیهفتمرامان راعیدبیرستان دوره اول علامه حلی 5 تهران114
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمپارسا میری رامشهدبیرستان دوره اول علامه حلی هفت115
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممهدی سرخ دینیدبیرستان دوره اول علامه حلی هفت116
منتظر دریافت تائید مدیر-نهمآروین نوریدبیرستان دوره اول علامه حلی هفت117
منتظر دریافت تائید مدیر-هشتمامیررضا نادرخانیدبیرستان دوره اول علامه حلی هفت118
تائید شده هشتمیاسمن قربان زادهدبیرستان دوره اول فرزانگان 8 تهران119
تائید شده ریاضیدهممحمدمهدی عابدینیدبیرستان دوره دوم علامه حلی 3 تهران120
منتظر دریافت تائید مدیرریاضییازدهمدیانا ناصحدبیرستان دوره دوم فرزانگان دو121
منتظر دریافت تائید مدیرنهمسید حمیدرضا موسویدبیرستان شهید بهشتی122
تائید شده ندارمهشتممحمد رفیعی اصلدبیرستان شهید بهشتی ری.تیزهوشان123
تائید شده نیست9محمد امین دهقانیدبیرستان شهید بهشتی( ایتعداد های درخشان)124
تائید شده ریاضیدهمسید محمد امین موسویدبیرستان علامه حلی 10125
تائید شده الکترونیکدهمامیر علی حیدرزادهدبیرستان علامه حلی ۲126
تائید شده الکترونیکدهممحمد حسین صدقیدبیرستان علامه حلی ۲127
تائید شده الکترونیکدهمآرین رامیانپوردبیرستان علامه حلی ۲128
تائید شده الکترونیکدهمسهیل امیر احمدیدبیرستان علامه حلی ۲129
تائید شده الکترونیکدهمامیر مهدی مومنیدبیرستان علامه حلی ۲130
تائید شده عمومیهفتمامیر رضادبیرستان علامه حلی 4 دوره اول131
تائید شده عمومی7آیدین پیریدبیرستان علامه حلی 5132
تائید شده عمومیهفتمسجاد سراب هرسینیدبیرستان علامه حلی 5133
تائید شده ریاضی فیزیکهشتمامیرمحمد صادقی فرددبیرستان علامه حلی 5 دوره اول134
تائید شده _هشتمیاشار نصری قلعه جوقدبیرستان علامه حلی ۶ تهران135
تائید شده عمومیهفتمفاطیما شیروانیدبیرستان فرزانگان 2136
تائید شده عمومیهفتمالینا مزدیان فرددبیرستان فرزانگان 2 دوره ی اول137
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمباران توزنده جانیدبیرستان فرزانگان 4138
منتظر دریافت تائید مدیرتجربیدهمعسل بابا زادهدبیرستان فرزانگان 4139
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمریحانه جورابلودبیرستان فرزانگان 4140
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمملیکا سهرابیدبیرستان فرزانگان 4141
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممه یاس سالکیدبیرستان فرزانگان 4142
منتظر دریافت تائید مدیرریاضیدهممریم احمدیدبیرستان فرزانگان 4143
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمفاطمه طهماسبیدبیرستان فرزانگان 4144
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمشهرزاد حاجی نقدیدبیرستان فرزانگان 4145
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمنرگس پیر زادهدبیرستان فرزانگان 4146
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتممهدیه ابراهیمیدبیرستان فرزانگان 4147
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمسونیا روستاییدبیرستان فرزانگان 4148
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمزینب محرمی نمیندبیرستان فرزانگان 4149
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمستایش شرف الدیندبیرستان فرزانگان 4150
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمبهار علیخانیدبیرستان فرزانگان 4151
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمهستی طراز منفرددبیرستان فرزانگان 4152
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمستایش طراز منفرددبیرستان فرزانگان 4153
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمبییورق باغرامیاندبیرستان فرزانگان 4154
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمستایش موسویاندبیرستان فرزانگان 4155
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمسوگند موسویاندبیرستان فرزانگان 4156
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمبهار کریم پوردبیرستان فرزانگان 4157
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممهدیه محمد زادهدبیرستان فرزانگان 4158
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمریحانه زارعیدبیرستان فرزانگان 4159
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمالنا اکبریدبیرستان فرزانگان 4160
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمنرجس سادات موسوی علویدبیرستان فرزانگان 4161
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمدرسا رسولی فردبیرستان فرزانگان 4162
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمسمانه یعقوبیدبیرستان فرزانگان 4163
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمفاطمه یزدان پاکدبیرستان فرزانگان 4164
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمماهدیس هاشمیدبیرستان فرزانگان 4165
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمآیسا فایزیدبیرستان فرزانگان 4166
منتظر دریافت تائید مدیرتجربیدهمفاطمه چمنیدبیرستان فرزانگان 4167
تائید شده دوره متوسطه اولهفتمهلیا قاسمیدبیرستان فرزانگان 4168
تائید شده دوره متوسطه اولهفتمنرجس سادات مسعودی علویدبیرستان فرزانگان 4169
تائید شده دوره متوسطه اولهفتمهلیا سادات اطهریدبیرستان فرزانگان 4170
تائید شده دوره متوسطه اولهفتمیاسمین غفاری نژاددبیرستان فرزانگان 4171
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمهلیا قاسمیدبیرستان فرزانگان 4172
تائید شده ریاضیدهمزهرا عزیزیدبیرستان فرزانگان 7173
تائید شده ریاضیدهمفریماه فروزان فرددبیرستان فرزانگان 7174
تائید شده عمومیهشتمحوا اشرفیدبیرستان فرزانگان 7175
تائید شده عمومیهشتمسارا سادات باقریدبیرستان فرزانگان 7176
تائید شده عمومیهشتمفاطمه احمدیدبیرستان فرزانگان 7177
تائید شده ریاضیدهمفاطمه ستاره شناسدبیرستان فرزانگان 7178
تائید شده عمومیهشتمثمین توحیدیدبیرستان فرزانگان 7179
تائید شده عمومیهشتمسوگل کشاورز مهردبیرستان فرزانگان 7180
تائید شده عمومیهشتممریم فیضیاندبیرستان فرزانگان دو دوره اول181
تائید شده ریاضی-فیزیکیازدهمکیمیا خدردبیرستان فرزانگان دوره دوم182
تائید شده دوره اولهفتمآتنا دادخواهدبیرستان فرزانگان یک دوره اول183
تائید شده دوره اولنهممعصومه ابوئی مهریزیدبیرستان فرزانگان یک دوره اول184
تائید شده دوره اولهشتمالسا سلطانیدبیرستان فرزانگان یک دوره اول185
تائید شده دوره اولهشتمهانیه سادات طاهریدبیرستان فرزانگان یک دوره اول186
تائید شده دوره اولهفتمیگانه عبداللهی اردكانیدبیرستان فرزانگان یک دوره اول187
تائید شده دوره اولهفتمكوثر عبدالهی نیادبیرستان فرزانگان یک دوره اول188
تائید شده دوره اولهفتمسیده تارا جعفری اولیاءدبیرستان فرزانگان یک دوره اول189
تائید شده دوره اولهفتمفاطمه نظریدبیرستان فرزانگان یک دوره اول190
تائید شده دوره اولهفتمتینا نامورنامیدبیرستان فرزانگان یک دوره اول191
تائید شده دوره اولهفتمریحانه دهقان اشكذریدبیرستان فرزانگان یک دوره اول192
تائید شده عمومیهشتممهرسا حاتم خانیدبیرستان فرزانگان2- دوره اول193
تائید شده عمومیهشتمدنیا اقدامیدبیرستان فرزانگان2- دوره اول194
تائید شده عمومیهشتمنگار لطفیدبیرستان فرزانگان2- دوره اول195
تائید شده عمومیهفتمترنم نوید پوردبیرستان فرزانگان2- دوره اول196
تائید شده عمومیهفتمسید حانیه فاطمیدبیرستان فرزانگان2- دوره اول197
تائید شده عمومینهمهلیا داوودی مهر دبیرستان فرزانگان2- دوره اول198
تائید شده عمومیهشتممبینا اکبریدبیرستان فرزانگان2- دوره اول199
تائید شده عمومیهشتمملیکا زرین کلاهدبیرستان فرزانگان2- دوره اول200
تائید شده عمومیهفتمهانیه سادات صادقیدبیرستان فرزانگان2- دوره اول201
تائید شده عمومیهفتمنیوشا حسین زادهدبیرستان فرزانگان2- دوره اول202
تائید شده عمومیهشتمیکتا سعید دبیرستان فرزانگان2- دوره اول203
تائید شده عمومیهشتمپانیذ بلوریدبیرستان فرزانگان2- دوره اول204
تائید شده عمومیهشتمسودا پرنلودبیرستان فرزانگان2- دوره اول205
منتظر دریافت تائید مدیرریاضیدهمسروش حسینیدبیرستان نمونه دولتی ابوتراب206
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمبهار ابراهيميدبيرستان فرزانگان دو (دوره اول )207
تائید شده رياضييازدهمليلا شکاري باديدبيرستان فرزانگان2(دوره دوم متوسطه )208
تائید شده رياضييازدهمزهرا سليمياندبيرستان فرزانگان2(دوره دوم متوسطه)209
تائید شده رياضييازدهمديانا ناصحدبيرستان فرزانگان2(دوره دوم متوسطه)210
تائید شده رياضييازدهمفاطمه حيدريدبيرستان فرزانگان2(دوره دوم متوسطه)211
تائید شده رياضيدهمعسل کاونددبيرستان فرزانگان2(دوره دوم متوسطه)212
تائید شده تجربييازدهمآيدا قلي زادهدبيرستان فرزانگان2(دوره دوم متوسطه)213
تائید شده عمومیهفتمپوریا حقیقی اسبقدوره ی اول علامه حلی 5215
تائید شده نهمملیکا وثوقیرودهن216
تائید شده دوره اولهفتمفاطمه شكری پورستان فرزانگان یک دوره اول217
تائید شده دوره متوسطه اولعلی نعمتی واحدیسلطانی218
منتظر دریافت تائید مدیرتجربییازدهمسلطانی219
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممتین فروتن آغمیونیشهید با هنر 4220
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمعلیرضا ادیبیشهید با هنر 4221
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمسید علیرضا میرساداتیشهید با هنر 4222
تائید شده عمومیهفتمامیر طاها دهقانشهید با هنر 4223
منتظر دریافت تائید مدیر-نهمباقریشهید با هنر2224
تائید شده متوسطه اولهفتمامیر سپهر احمدی شهید بابائی 1 دوره اول225
تائید شده متوسطه اولنهــمامیرحسین خاکسارشهید بابائی 1 دوره اول226
تائید شده متوسطه اولنهــمعلی کشاورز محمدیانشهید بابائی 1 دوره اول227
تائید شده متوسطه اولهشتمبردیا مهرآمیزشهید بابائی 1 دوره اول228
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد محمدی شورستانیشهید بابائی 1 دوره اول229
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد عرفان یگانه پورشهید بابائی 1 دوره اول230
تائید شده متوسطه اولهشتممحمد مهدی ثابت قدم شهید بابائی 1 دوره اول231
تائید شده متوسطه اولهشتمپارسا یوسفیشهید بابائی 1 دوره اول232
تائید شده متوسطه اولهشتمرادمان مازندرانی زادهشهید بابائی 1 دوره اول233
تائید شده متوسطه اولهفتماعلاء کریمیشهید بابائی 1 دوره اول234
تائید شده متوسطه اولهفتمبردیا طاهری زادگانشهید بابائی 1 دوره اول235
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد صادق انتظاریشهید بابائی 1 دوره اول236
تائید شده متوسطه اولهشتمپدرام اینانلو مرانلوشهید بابائی 1 دوره اول237
تائید شده متوسطه اولهفتمآریان فرزادشهید بابائی 1 دوره اول238
تائید شده متوسطه اولنهــمحسین رحیمیشهید بابائی 1 دوره اول239
تائید شده متوسطه اولنهــمحسن رحیمیشهید بابائی 1 دوره اول240
تائید شده متوسطه اولنهــمعلیرضا کاویانپورشهید بابائی 1 دوره اول241
تائید شده متوسطه اولنهــممحمد صدراشهید بابائی 1 دوره اول242
تائید شده متوسطه اولنهــمسیدامیررضا هاشمی شهید بابائی 1 دوره اول243
تائید شده متوسطه اولنهــمآرسام بختیاریشهید بابائی 1 دوره اول244
تائید شده متوسطه اولنهــممهدی غنی زادهشهید بابائی 1 دوره اول245
تائید شده متوسطه اولنهــمعلی گودرزیشهید بابائی 1 دوره اول246
تائید شده متوسطه اولنهــمامین گودرزیشهید بابائی 1 دوره اول247
تائید شده متوسطه اولنهــمامیرحسین اسفندیاریشهید بابائی 1 دوره اول248
تائید شده متوسطه اولنهــمعباس خاکپورشهید بابائی 1 دوره اول249
تائید شده متوسطه اولنهــمحمیدرضا شکوریشهید بابائی 1 دوره اول250
تائید شده متوسطه اولنهــمآروین رشوندشهید بابائی 1 دوره اول251
تائید شده متوسطه اولنهــممحمدرضا شعبانی شهید بابائی 1 دوره اول252
تائید شده متوسطه اولنهــممحمدرضا رشوندشهید بابائی 1 دوره اول253
تائید شده متوسطه اولنهــمنیما کبیریشهید بابائی 1 دوره اول254
تائید شده متوسطه اولهشتمرادین طیبیشهید بابائی 1 دوره اول255
تائید شده متوسطه اولهشتمسید امیرمحمد باباییشهید بابائی 1 دوره اول256
تائید شده متوسطه اولهشتمشایان صفری پورشهید بابائی 1 دوره اول257
تائید شده متوسطه اولهشتمعلی کشاورز صالحشهید بابائی 1 دوره اول258
تائید شده متوسطه اولهشتمامیررضا فتح اللهی شهید بابائی 1 دوره اول259
تائید شده متوسطه اولهشتممهدی رستمیشهید بابائی 1 دوره اول260
تائید شده متوسطه اولهشتمسامان صادقی پورشهید بابائی 1 دوره اول261
تائید شده متوسطه اولهشتمرامتین قاسم پورشهید بابائی 1 دوره اول262
تائید شده متوسطه اولهشتممحمد ماهان نصریشهید بابائی 1 دوره اول263
تائید شده متوسطه اولهشتمبهراد خلیلیشهید بابائی 1 دوره اول264
تائید شده متوسطه اولهشتممانی قربانیشهید بابائی 1 دوره اول265
تائید شده متوسطه اولهشتممحمد امین شفیعی شهید بابائی 1 دوره اول266
تائید شده متوسطه اولهشتمعلیرضا علیجانیشهید بابائی 1 دوره اول267
تائید شده متوسطه اولهشتمسینا کیالهاشهید بابائی 1 دوره اول268
تائید شده متوسطه اولهشتمارشیا عبدالحسینی شهید بابائی 1 دوره اول269
تائید شده متوسطه اولهشتممحمد ارشیا معتمدیشهید بابائی 1 دوره اول270
تائید شده متوسطه اولهشتمعلیرضا چشم صیادانشهید بابائی 1 دوره اول271
تائید شده متوسطه اولهشتممحمد مهدی حق وردیشهید بابائی 1 دوره اول272
تائید شده متوسطه اولهفتممجتبی حاجی بالایی شهید بابائی 1 دوره اول273
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد طاها پرنیان شهید بابائی 1 دوره اول274
تائید شده متوسطه اولهفتمامیرسینا عبدالهیشهید بابائی 1 دوره اول275
تائید شده متوسطه اولهفتمامیرمهدی شیرخورشیدیشهید بابائی 1 دوره اول276
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد مهدی روفیان شهید بابائی 1 دوره اول277
تائید شده متوسطه اولهفتمامیرمهدی کیادوستشهید بابائی 1 دوره اول278
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد پارسا سهرابی شهید بابائی 1 دوره اول279
تائید شده متوسطه اولهفتمامیر آرشام محمودی شهید بابائی 1 دوره اول280
تائید شده متوسطه اولهفتممهدی شمسشهید بابائی 1 دوره اول281
تائید شده متوسطه اولهشتمعلی فیروزی شهید بابائی 1 دوره اول282
تائید شده متوسطه اولهفتمپارسا علیجانیشهید بابائی 1 دوره اول283
تائید شده متوسطه اولهفتمامین محمد شریفیشهید بابائی 1 دوره اول284
تائید شده متوسطه اولهفتمرادین خانعلی شهید بابائی 1 دوره اول285
تائید شده متوسطه اولهفتممحمدمهدی پورشریفیشهید بابائی 1 دوره اول286
تائید شده متوسطه اولهفتمعلیرضا نظرپورشهید بابائی 1 دوره اول287
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد پارسا بدرحصاریشهید بابائی 1 دوره اول288
تائید شده متوسطه اولنهــمامیررضا ابوالقاسم کاشانیشهید بابائی 1 دوره اول289
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد مهدی یار شربیانیشهید بابائی 1 دوره اول290
تائید شده متوسطه اولهفتمسید حسام جواد الحسینیشهید بابائی 1 دوره اول291
تائید شده متوسطه اولهفتمامیر مهدی نعمتی شهید بابائی 1 دوره اول292
تائید شده متوسطه اولهفتممحمدپارسا رحمانیشهید بابائی 1 دوره اول293
تائید شده متوسطه اولهفتمامیرمهدی عظیمی فرشهید بابائی 1 دوره اول294
تائید شده متوسطه اولهفتمسپهر عرفانی اکبریشهید بابائی 1 دوره اول295
تائید شده متوسطه اولهشتمآرمین طاهرخانیشهید بابائی 1 دوره اول296
تائید شده متوسطه اولهشتمبنیامین رحمانیشهید بابائی 1 دوره اول297
تائید شده متوسطه اولهشتمپرهام رحمانی شهید بابائی 1 دوره اول298
تائید شده متوسطه اولهشتـمسیدعلی محمدی شهید بابائی 1 دوره اول299
تائید شده تجربییازدهممحمد سلطانیشهید بابایی300
تائید شده ریاضی فیزیکدهممحمد اسماعیلی مرندیشهید بابایی301
منتظر دریافت تائید مدیرریاضینهمعلی احمدشهید بابایی302
منتظر دریافت تائید مدیر8محمد سبحان ظاهریشهید بابایی303
تائید شده تجربیدهمامیرمحمد رحمانیشهید بابایی304
تائید شده تجربییازدهمسپهر بذرافکنشهید بابایی305
تائید شده تجربییازدهمسید مرتضی بری اسکوییشهید بابایی دوره دوم306
تائید شده ریاضی فیزیکدهمعلی حسین وردیشهید بابایی دوره دوم307
تائید شده ریاضی فیزیکهفتمامیرحسین سوزنگرشهید باهنر 1309
تائید شده -هشتمهیراد پرنیانیشهید باهنر 1310
تائید شده متوسطههفتمامیر ذاکریشهید باهنر 1311
تائید شده عمومینهمآروین عزیزیشهید باهنر 1312
تائید شده عمومیهشتممحمدسلیمانی لیواریشهید باهنر 1313
تائید شده متوسطه اولنهمآرمان حقیقیشهید باهنر 1314
تائید شده هشتمامیرمهدی عرب جعفریشهید باهنر 1315
تائید شده عمومی7علی اسدیشهید باهنر 1316
تائید شده -هفتمنريمان داراييشهید باهنر 1317
تائید شده هفتمهفتمطاها کرمیشهید باهنر 1318
تائید شده متوسطه اولهفتمامیر صدرا شاهسونشهید باهنر 1319
تائید شده ریاضیهفتمآروین رضاییشهید باهنر 1320
تائید شده متوسطه اولهفتمامیرمهدی سعیدمهرشهید باهنر 1321
تائید شده متوسطه اولهشتمعلی نجفیشهید باهنر 1323
تائید شده ندارمهشتممحمد ارشدفردشهید باهنر 3324
تائید شده ریاضینهمپرهام توحیدیشهید باهنر 3325
تائید شده هشتممحمد ارشیا خراسانیشهید باهنر 3326
تائید شده هشتمعلی قره چائیشهید باهنر 3327
تائید شده نداردهفتمارمیا آهنگرانشهید باهنر 3328
تائید شده نداردهشتممحمدمهدی صرامی فروشانیشهید باهنر 3329
تائید شده هفتمآراد فتحعلی نژادشهید باهنر 3330
تائید شده هفتمآرتین صلاحیشهید باهنر 3331
تائید شده نداردنهمایلیا محمدبیکی خورتابیشهید باهنر 3332
تائید شده نهمابوالفضل عربشهید باهنر 3333
تائید شده نهممحمدامین دهقانشهید باهنر 3334
تائید شده عمومیهشتمعلی سیناییشهید باهنر 3335
تائید شده هشتمسینا شریفیشهید باهنر 3336
تائید شده متوسط اولنهمسید ابوالفضل میرترابیشهید باهنر 3337
تائید شده هشتمهشتمابوالفضل مدیرروستاشهید باهنر 3338
تائید شده متوسطه اولهشتمسید عطا سید ثقلینی خسروشاهیشهید باهنر 3339
تائید شده متوسطه اولهشتمسیدعلی قریشیشهید باهنر 3340
تائید شده متوسطه اولهشتمهومن بابائیشهید باهنر 3341
تائید شده متوسطه اولهشتمسپنتا احمدیشهید باهنر 3342
تائید شده متوسطه اولهشتمآرمان صادقی اصفهانیشهید باهنر 3343
منتظر دریافت تائید مدیرنامشخصهفتمشهید باهنر 3344
تائید شده ندارمهفتمطاها بیاتشهید باهنر 3345
تائید شده هفتمپرهام کلاکیشهید باهنر 3346
تائید شده ندارمهفتمنیما خاکی پورشهید باهنر 3347
تائید شده هفتممانی اسلامیانشهید باهنر 3348
تائید شده ریاضی فیزیکهفتممصطفی اجلالیشهید باهنر 3349
تائید شده ندارمهفتمصدرا جعفریشهید باهنر 3350
تائید شده متوسطه اولهفتمسپنتا تیمورپور زنگنهشهید باهنر 3351
تائید شده هفتمعلیرضا شریفیشهید باهنر 3352
تائید شده نامشخصهفتمپارسا میریوسفیشهید باهنر 3353
تائید شده دانش آموزهشتممحمد پارسا موسوی مقدمشهید باهنر 3354
تائید شده هشتمسهیل حسنی‌کوچکیشهید باهنر 3355
تائید شده ندارمهفتمرضا نیک روششهید باهنر 3356
تائید شده هفتمعلی لوائیشهید باهنر 3357
تائید شده نا معلومنهممانی طیبیشهید باهنر 3358
تائید شده زیر سن مجازهشتممحمد مهدی بطّوئیشهید باهنر 3359
تائید شده 6علی بشریشهید باهنر 3360
تائید شده رشته نداردهفتمامیر عرشیا قاسمیشهید باهنر 3361
تائید شده راهنمایبهفتمماهان میرزاییانشهید باهنر 3362
تائید شده متوسطه اولهفتمکوروش مالکیشهید باهنر 4363
تائید شده متوسط اول پایه هفتممحمد پارسا شاهیشهید باهنر 4364
تائید شده ندارمهفتمعلی پوریوسفی کرمانیشهید باهنر 4365
تائید شده هفتمامیرعلی بخشندهشهید باهنر 4366
تائید شده متوسطه اولنهمامیرآریان نیک زادشهید باهنر 4367
تائید شده متوسطه اپلهفتماحسان نقدیشهید باهنر 4368
تائید شده -نهم،متوسطه اولنیما ملکانشهید باهنر 4369
تائید شده نهمامیرعلی کیاپاشاشهید باهنر 4370
تائید شده متوسطه اولنهمآرمین امینی بهبهانیشهید باهنر 4371
تائید شده هشتممحمد داداشیشهید باهنر 4372
تائید شده هشتمیاشار شیرانیشهید باهنر 4373
تائید شده هشتممحمدمهدی آقابراریشهید باهنر 4374
تائید شده _هشتمرادین صالحشهید باهنر 4375
تائید شده هفتمهفتمسید مهدی میرحیدری اشکاءشهید باهنر 4376
تائید شده متوسطه اولهفتمآرتین حسینیشهید باهنر 4377
تائید شده متوسطه اولهفتمپرهام عارفی سیگارودیشهید باهنر 4378
تائید شده هفتممحمد ماهان رضاییشهید باهنر 4379
تائید شده متوسطه اولیاسین رادپورشهید باهنر 4380
تائید شده متوسطه اولسپهر تاجیکشهید باهنر 4381
تائید شده هفتماحسان ندیریشهید باهنر 4382
تائید شده متوسطه اولهفتم دبیرستانمحمدمهدی حاجی حیدریشهید باهنر 4383
تائید شده دبیرستان دوره اولپندار احمدیشهید باهنر 4384
تائید شده هفتماسحاق سیفشهید باهنر 4385
تائید شده 7haftomکسری سلطانیانشهید باهنر 4386
تائید شده هفتمایلیا خسرویشهید باهنر 4387
تائید شده متوسطه اولهشتمسید حسین حسینیشهید باهنر 4388
تائید شده عمومیهفتمایلیا اکرامی نسبشهید باهنر 4389
تائید شده هفتم7کسری سلطانیانشهید باهنر 4390
تائید شده 7کیارش عربی میانرودیشهید باهنر 4391
تائید شده دانش اموزهفتماميررضا عيسى زاده آرىشهید باهنر 4392
تائید شده دبیرستان8امیررضا نظریشهید باهنر 4393
تائید شده هشتمیاسین فرجیشهید باهنر 4394
تائید شده هفتممحمّد رضا افشار رمضانخانیشهید باهنر 4395
تائید شده هفتمپرهام جانجانشهید باهنر 4396
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهممحمد متین ندرلوشهید باهنر 5397
تائید شده اول متوسطههفتمطارق ال ناصرشهید باهنر 5398
تائید شده هفتمسید محمد رسولیشهید باهنر 5399
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتممحمد آرمین ندرلوشهید باهنر 5400
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممهدی البرزیشهید باهنر 5401
منتظر دریافت تائید مدیرسوم راهنماییمحمد رضا مهین دهقانشهید باهنر 5402
تائید شده 702دوره اولمتین فروتن آغمیونیشهید باهنر4403
تائید شده 703دوره اولمحمدامین خسروی سامانیشهید باهنر4404
تائید شده 704دوره اولایلیا اكرامی نسبشهید باهنر4405
تائید شده 704دوره اولامیرعلی زاده سخاشهید باهنر4406
تائید شده 901دوره اولعلیرضا ادیبیشهید باهنر4407
تائید شده 801دوره اولسیدعلیرضا میرساداتیشهید باهنر4408
تائید شده 802دوره اولدانیال احمدی كیاشهید باهنر4409
تائید شده 801دوره اولصدرا امیری مولودشهید باهنر4410
تائید شده 803دوره اولشهریار فخری جوقانشهید باهنر4411
تائید شده 803دوره اولامیررضا عسگریشهید باهنر4412
تائید شده 801دوره اولپرهام دشتی خویدكیشهید باهنر4413
تائید شده 801دوره اولپارسا اسدی مهرشهید باهنر4414
تائید شده 702دوره اولسیدمحمدعرشیا سیدعلی روتهشهید باهنر4415
تائید شده 701دوره اولمحمدمهدی لطفیشهید باهنر4416
تائید شده 704دوره اولمحمدمهدی نیكنام ایناللوشهید باهنر4417
تائید شده 701دوره اولمحمدهاتف دهقان طرزجانیشهید باهنر4418
تائید شده 803دوره اولپارسا رفیعیشهید باهنر4419
تائید شده 803دوره اولامیرحسین فرخ زادشهید باهنر4420
تائید شده 8011386/06/26پارساشهید باهنر4421
تائید شده هشتمحسین صالح خیلشهید باهنر5422
تائید شده تجربیدهمکوروش ساعدیشهید بهشتی423
تائید شده نیستهفتمتارخ شفیع آبادیشهید بهشتی424
تائید شده نیستهشتمآرین حکمتیشهید بهشتی425
تائید شده هفتمابوالفضل غفاریشهید بهشتی426
تائید شده هشتمعرفان حبیبی زادهشهید بهشتی427
منتظر دریافت تائید مدیرریاضیدهمارین هادی جعفریشهید بهشتی428
تائید شده نهمیاسین جاویدمهرشهید بهشتی429
تائید شده عمومیهشتمبنیامین جامدارشهید بهشتی430
تائید شده هشتمماهان باصریشهید بهشتی431
تائید شده عمومیهشتمپارسا یزدان پورشهید بهشتی432
تائید شده عمومیهشتمپدرام عقیقیشهید بهشتی433
تائید شده متوسطه اولهشتمیوسف ترکاشوندشهید بهشتی434
تائید شده نیستهفتمسیدسام میراقاجانیان بابلیشهید بهشتی435
تائید شده ریاضی فیزیکدوازدهمعرفان صابریشهید بهشتی436
منتظر دریافت تائید مدیرتربییازدهمامیرمهدی خداوردیشهید بهشتی437
منتظر دریافت تائید مدیرریاضییازدهمفرزاد اردستانیشهید بهشتی438
تائید شده هفتمهفتمسید محمدمهدی خلیفه سلطانیشهید بهشتی439
تائید شده نیستنهمسهیل فروزششهید بهشتی440
تائید شده نهمعلیرضا علی بیگی بنیشهید بهشتی441
تائید شده 8سجاد گودرزی طائمهشهید بهشتی442
تائید شده هشتمامیرعلی امیدیشهید بهشتی443
تائید شده هشتمحسین نظامیشهید بهشتی444
تائید شده عمومیهشتمحسین میرزابیگیشهید بهشتی445
تائید شده نیست7پارسا تدبیریشهید بهشتی446
تائید شده هفتمهفتمسید رضا حکاکشهید بهشتی447
تائید شده 7محمد امین مظاهریشهید بهشتی448
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمعلی ده نبیشهید بهشتی449
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی فیزیکدهمحسن ترکمانشهید بهشتی450
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی فیزیکدهممبین صفدریشهید بهشتی451
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی فیزیکیازدهمامیرحسین سوینیشهید بهشتی452
منتظر دریافت تائید مدیرعلوم تجربییازدهممحمدمهدی مهربانی فرشهید بهشتی453
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی فیزیکدهممهدی محمدعلیشهید بهشتی454
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی فیزیکدهمامیرحسین رستگارشهید بهشتی455
منتظر دریافت تائید مدیرعلوم تجربیدهمعارف حاجی نورمحمدیشهید بهشتی456
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی فیزیکدهمپارسا جعفریشهید بهشتی457
تائید شده عمومیهفتمرادین ضرابیشهید بهشتی458
تائید شده علوم تجربیدهمابوالفضل خدابنده لوشهید بهشتی459
تائید شده نیستنهمکامران یزدان پناهشهید بهشتی460
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمامیر حسین آزاد وارشهید بهشتی461
تائید شده نیستنهممحمدحسین عباسی آغبلاغشهید بهشتی462
تائید شده عمومیهفتمعلیرضا اثمریشهید بهشتی ۱463
تائید شده دوره اولهشتممحمد امین جواهرشهید بهشتی ۱464
تائید شده نیستهفتمعلی پورجمشهید بهشتی ۲465
تائید شده ندارمهفتمDanialjafariشهید بهشتی ۲466
تائید شده نیستهشتمعلیرضا خانیشهید بهشتی تیزهوشان دوره اول ناحیه ۲467
تائید شده نیستهفتمعلی سعیدیشهید بهشتی دوره اول ناحیه ۲468
تائید شده تجربیدهمکوروش ساعدیشهید بهشتی رودهن469
تائید شده عمومیهفتمامیر علی کردیشهید بهشتی رودهن470
تائید شده عمومینهمسینا طیبشهید بهشتی رودهن471
تائید شده عمومیهشتمپارسا تقی منتقمیشهید بهشتی رودهن472
تائید شده عمومیهفتمپارسا کاویانشهید بهشتی رودهن473
تائید شده عمومیهشتمامیرحسین موسی پورشهید بهشتی رودهن474
تائید شده عمومیهفتمامیر طاها اوجاقی شهید بهشتی رودهن475
تائید شده هشتمامیرحسین آزادوارشهید بهشتی رودهن476
تائید شده عمومیهفتموصال وفایی رادشهید بهشتی رودهن477
تائید شده عمومیاحمدعلی شاکریشهید بهشتی رودهن478
تائید شده عمومیهفتمامیر علی کردیشهید بهشتی رودهن479
تائید شده عمومینهمسینا طیبشهید بهشتی رودهن480
تائید شده عمومیهشتمماهان باصریشهید بهشتی رودهن481
تائید شده عمومیهشتمپارسا تقی منتقمیشهید بهشتی رودهن482
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمپارسا یزدان پور شهید بهشتی رودهن483
تائید شده عمومیهفتمپارسا کاویانشهید بهشتی رودهن484
تائید شده عمومیهفتمپویا رضائی پورشهید بهشتی رودهن485
تائید شده عمومیهفتمامیررضا آقایاریشهید بهشتی رودهن486
تائید شده عمومیهفتممحمد جواد روحی زاده آهنگرشهید بهشتی رودهن487
تائید شده عمومیهشتمامیرحسین موسی پورشهید بهشتی رودهن488
تائید شده عمومیهشتمپدرام عقیقیشهید بهشتی رودهن489
تائید شده عمومیهفتمآراد اصغریشهید بهشتی رودهن490
تائید شده عمومیهفتمکامیار محمدی شهید بهشتی رودهن491
تائید شده عمومیهفتمامیر طاها اوجاقی شهید بهشتی رودهن492
تائید شده عمومیهشتمامیر حسین آزادوارشهید بهشتی رودهن493
تائید شده عمومیهفتمطاهارمضانی کریمیشهید بهشتی رودهن494
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتموصال وفایی رادشهید بهشتی رودهن495
تائید شده عمومیهفتمسیدمحمدمهدی خلیفه سلطانیشهید بهشتی رودهن496
تائید شده عمومیهفتممحمد عرفان فاتح دلجوییشهید بهشتی رودهن497
تائید شده عمومینهممحمدمهدی ممبینیشهید بهشتی رودهن498
تائید شده عمومینهماریا محقق شهید بهشتی رودهن499
تائید شده عمومینهممحمد امین فلاحشهید بهشتی رودهن500
تائید شده هفتمآزاداصغری کریمیشهید بهشتی رودهن501
تائید شده عمومیهفتممحمد مهدی چراغیشهید بهشتی رودهن502
تائید شده عمومیهشتمآرمین حسینقلی تبارشهید بهشتی رودهن503
تائید شده ریاضی و فیزیکیازدهماحسان ابراهیمی شهید بهشتی رودهن504
تائید شده نیستهفتمآرش بهمن زادهشهید بهشتی شهرری دوره اول(تیزهوشان)505
تائید شده 8علی خوش نظرشهید بهشتی ناحیه ۱506
تائید شده نیستهشتمعلیرضا فرضعلی زادهشهید بهشتی ناحیه ۲507
تائید شده ریاضییازدهممحمد صدرا رهسپارشهید بهشتی ناحیه یک508
تائید شده Haftomارسام محمد پورشهید رجائی509
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهممحمد صفی محمدآبادیشهید رجائی (دوره دوم)510
تائید شده ریاضییازدهممهدی زمانیشهید رجائی (دوره دوم)511
تائید شده ریاضی فیزیکدهمامیرحسین روحیشهید رجائی (دوره دوم)512
تائید شده ریاضی فیزیکدهمسروش رایمندشهید رجائی (دوره دوم)513
تائید شده ریاضیدهمعلی اصغرصادقیشهید رجائی (دوره دوم)514
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحمد حسین میرزاییشهید رجایی515
تائید شده 7محمد امین محبوبیشهید رجایی516
تائید شده دبیرستان دوره اولهفتممهدی ولی زادهشهید رجایی517
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمیاسین صفریشهید رجایی دوره اول518
تائید شده عمومیهشتممحمد حسین شریعتی مفردشهید رجایی دوره اول519
تائید شده عمومیهفتمحسین حیاتیشهید رجایی دوره اول520
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممحمد امین شیروانیشهید رجایی دوره اول521
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمامیر عباس رحیمیشهید رجایی دوره اول522
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهممحمد متین شیروانیشهید رجایی دوره اول523
تائید شده عمومیهفتم محمد مهدی جوزیانشهید رجایی دوره اول524
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد حسین حاجی‌باباییشهید ستاری525
تائید شده متوسطه اولنهمسبحان استین نژادشهید ستاری526
تائید شده متوسطه اولنهمایلیا نیکخواه.شهید ستاری527
تائید شده متوسطه اولنهمسید نیما میریشهید ستاری528
تائید شده متوسطه اولهشتمامیرعلی جعفری سوسفیشهید ستاری529
تائید شده متوسطه اولهشتممحمد جواد شاهسوندشهید ستاری530
تائید شده متوسطه اولهفتمعرشیا قلی نژادشهید ستاری531
تائید شده ریاضیدهمامیرحسین کریمی جعفریشهید ستاری532
تائید شده تجربیدهممهدی کریمیشهید ستاری533
تائید شده متوسطه اولنهمسینا غمخوارشهید ستاری534
تائید شده متوسطه اولهفتمپارسا بروجردی کریمیشهید ستاری535
تائید شده ریاضییازدهمابوالفضل کمالوندشهید ستاری536
تائید شده ریاضییازدهمیاسین جغتاییشهید ستاری537
تائید شده تجربیدهممحمد مهدی علیکاهیشهید ستاری538
تائید شده ریاضیدهمعلیرضا ملکیشهید ستاری539
تائید شده تجربیدهممحمد امین محسنی لفمجانیشهید ستاری540
تائید شده متوسطه اولنهمعلیرضا عرب درازیشهید ستاری541
تائید شده متوسطه اولنهمابوالفضل پشوتنشهید ستاری542
تائید شده متوسطه اولنهممحمد متین قاسمیشهید ستاری543
تائید شده متوسطه اولنهممحسن جوادیشهید ستاری544
تائید شده متوسطه اولنهممحمدعلی اصغریشهید ستاری545
تائید شده متوسطه اولنهمابوالفضل خطیب کوشاشهید ستاری546
تائید شده متوسطه اولنهمهادی اسلامیشهید ستاری547
تائید شده متوسطه اولهشتمامیرمهدی فرجیشهید ستاری548
تائید شده متوسطه اولهشتممحمد متین اردستانیشهید ستاری549
تائید شده متوسطه اولهشتمحسین کبودانیان اردستانیشهید ستاری550
تائید شده متوسطه اولهشتمعلی جعفری متینشهید ستاری551
تائید شده متوسطه اولهشتمعباس بدرلوشهید ستاری552
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد ماهان دهقانیشهید ستاری553
تائید شده متوسطه اولهفتمابوالفضل مردانیشهید ستاری554
تائید شده متوسطه اولهفتمطاها طباطباییشهید ستاری555
تائید شده متوسطه اولهفتمامیرعلی تاجیکشهید ستاری556
تائید شده متوسطه اولهفتمسپهر ملکیشهید ستاری557
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد مهدی میرزاییشهید ستاری558
تائید شده متوسطه اولهفتمابوالفضل محمدی نیاشهید ستاری559
تائید شده متوسطه اولهفتمامیرمحمد فرجیشهید ستاری560
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد طه سلامیشهید ستاری561
تائید شده متوسطه اولهفتمامیر محمد سنگیانشهید ستاری563
تائید شده متوسطه اولهفتمسبحان اسفندیاریشهید ستاری564
تائید شده ریاضیدهمامیر حسین کریمی جعفریشهید ستاری565
تائید شده ریاضیدهمابوالفضل قاسمیشهید ستاری566
تائید شده متوسطه اولنهمسید علی اصغر کاظمیشهید ستاری567
تائید شده شهید ستاری ورامینکارسوقرضا مرادیشهید ستاری ورامین568
تائید شده ریاضیدهمامیر رضا توده روستاشهید سلطانی569
تائید شده ریاضییازدهمعلیرضا مهدویشهید سلطانی570
تائید شده ریاضی فیزیکدهممحمد رضا شریف زادهشهید سلطانی ۳571
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمامیر محمد فرهنگشهید سلطانی 3572
تائید شده ریاضی فیزیکدهممهدی کریمی یگانهشهید سلطانی 4573
تائید شده ریاضیدهمآریا نوروزیشهید سلطانی 4574
تائید شده ریاضیدهمآران جلالیاتشهید سلطانی 4575
تائید شده ریاضی فیزیکدهمبرزین صدفیشهید سلطانی 4576
منتظر دریافت تائید مدیرریاضییازدهمسبحان ابراهیمیشهید سلطانی 4577
تائید شده ریاضییازدهمعلی خادم پورشهید سلطانی 4578
تائید شده ریاضییازدهممهدی زارعشهید سلطانی 4579
تائید شده ریاضیدهممحمد مهدی کهن ترابیشهید سلطانی 4580
تائید شده ریاضیدهمابوالفضل انصاریشهید سلطانی 4581
تائید شده ریاضیدهمامیرمحمد بهرامیشهید سلطانی 4582
تائید شده ریاصی فیزیکدهمسید محمد پارسا حسینیشهید سلطانی 4583
تائید شده ریاضیدهمعلیرضا نادریشهید سلطانی 4584
تائید شده تجربیدهممحمدطاها شجاعیشهید سلطانی 4585
تائید شده تجربی دهم کامران مفتحی شهید سلطانی 4586
تائید شده ریاضیدهممحمد حسین صادقیشهید سلطانی 4587
تائید شده تجربیدهمسید علی موسویشهید سلطانی 4588
تائید شده تجربیدهمآرمین رنج دوستشهید سلطانی 4589
منتظر دریافت تائید مدیرریاضیدهمدانیال مدیرزارعشهید سلطانی 5590
تائید شده ریاضییازدهمامیرحسین سنائیشهید سلطانی3 دوره دوم591
تائید شده تجربیدهمامین نوری دایوشهید سلطانی3 دوره دوم592
تائید شده تجربیدهمعلی زراعی یامشهید سلطانی3 دوره دوم593
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمعرشیا رمضان محمودیشهید سلطانی3 دوره دوم594
تائید شده تجربیدهمآریا رییسیشهید سلطانی3 دوره دوم595
تائید شده ریاضییازدهمآرش بختیاریشهید سلطانی3 دوره دوم596
تائید شده تجربیدهمامیرحسین هاشمیشهید سلطانی3 دوره دوم597
تائید شده تجربیدهمکسری معلمی شربیانیشهید سلطانی3 دوره دوم598
تائید شده ریاضیدهمعلیرضا عاشوریشهید سلطانی3 دوره دوم599
تائید شده تجربیدهممحمد امین موسوی مقدمشهید سلطانی3 دوره دوم600
تائید شده تجربیدهمعلی رضا اکبریشهید سلطانی3 دوره دوم601
تائید شده تجربیدهممحمد صدرا ذوالعلیشهید سلطانی3 دوره دوم602
تائید شده نهمسونیا رستم علیلوشهیدان شالباف603
تائید شده عمومینهمملیکا رستم علیلوشهیدان شالباف604
تائید شده عمومینهمآنیتا رستم علیلوشهیدان شالباف605
تائید شده تجربیدهموانیا محمدیشهیدان شالباف606
تائید شده نهممبینا شهسواریشهیدان شالباف607
تائید شده نهمثمین صادقی پورشهیدان شالباف608
تائید شده هشتمآنیتا چراغیشهیدان شالباف609
تائید شده عمومیهفتماهورا توکلیشهیدباهنر1610
تائید شده عمومیهشتمآرین کرمیشهیدباهنر1611
تائید شده عمومیهشتممحمدصادق دهنویشهیدباهنر1612
تائید شده عمومیهفتمبردیا رهبریگانهشهیدباهنر1613
تائید شده عمومیهفتمرهام کلانتریشهیدباهنر1614
تائید شده عمومیهفتممعین زندیهشهیدباهنر1615
تائید شده نهمعلی همامیشهیدبهشتی616
تائید شده عمومیهفتمامیر رضا آب خیزشهیدبهشتی617
تائید شده عمومیهفتمابوالفضل اصغرپورشهیدبهشتی618
تائید شده هفتمیاسین عباسی قوشه گنبدیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)619
تائید شده فیزیک کوانتمهفتمامیررضا تاسمهشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)620
تائید شده هفتممحمد هانی نور محمدیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)621
تائید شده هفتممحمدحسین سیارشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)622
تائید شده ریاضی فیزیکنهممهدی صفی محمدآبادیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)623
منتظر دریافت تائید مدیر-9مصطفی غلامرضائی نژادشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)624
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولرادمهر جهاندوستشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)625
تائید شده هفتممحمد مهدی شهبازشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)626
تائید شده عمومیهفتمابوالفضل محمودی نیاشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)627
منتظر دریافت تائید مدیرکوآنتومهفتممحمد پارسا مردانیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)628
منتظر دریافت تائید مدیرنهمنهممحمد مهدی عاشوریشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)629
تائید شده هفتممحمدصادق شریفیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)630
تائید شده هفتممحمد سربازیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)631
تائید شده -نهمعلی نتاجشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)632
تائید شده -هفتمسینا صادقی چیرانیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)633
تائید شده 7متین آذریشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)634
منتظر دریافت تائید مدیرعلوم تجربیهفتمعلی زارع فردشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)635
منتظر دریافت تائید مدیر8امیرعلی الماسیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)636
تائید شده Tajrobi9فاطمه بنائیانفرزانگان۱ اسلامشهر637
تائید شده انتخاب نکرده امپایه هشتم دوره متوسطه اولاحسان نجفی خانقاهشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)638
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی فیزیکهشتمامیرحسین چیت فروششهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)639
تائید شده کوآنتومهفتمامیر مهدی سلیمانیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)640
تائید شده کوآنتومهفتمابوالفضل سلیمانیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)641
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهفتمامیر حسین صدیقیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)642
تائید شده هفتمعلی صباغیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)643
منتظر دریافت تائید مدیرریاضیهفتممهدی شمسیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)644
تائید شده متوسطه اولهفتممحمد زندیانشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)645
تائید شده هفتممهدی نعمتیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)646
تائید شده دبیرستان دوره اولهفتممانی آزادشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)647
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمپدرام ولیزادهشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)648
تائید شده متوسطه اولهفتمامیر علی درویشانیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)649
تائید شده نداردهشتمپوریا علینقی پورشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)650
تائید شده کوآنتومهفتمعلی درهم پورشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)651
تائید شده _هفتمپیمان کاظمیشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)652
منتظر دریافت تائید مدیرکوآنتومهفتمامیر مهدی انصاریشهیدرجائی (دوره‌‌اوّل)653
تائید شده نداردهفتمسيد حسن مصطفوي آغميونيشهيد بهشتي654
تائید شده محصلهفتممحمد مهدی منصوریشهيد بهشتي655
تائید شده هفتمامید رضا رحیم پورشیخ رضی656
تائید شده هشتم روشن طوباشیخ مفید657
تائید شده آموزشهشتمهدیه بهرامیشیخ مفید658
تائید شده ریاضییازدهمفاطمه حیدریشیخ مفید659
تائید شده هشتمشیخ مفید660
منتظر دریافت تائید مدیرکوششهفتمفاطمه حیدریشیخ مفید661
تائید شده هفتمپرنیان سلمانی سعادتلوشیخ مفید662
تائید شده تلاشهفتمشیخ مفید663
تائید شده هشتمعسل کردبچهشیخ مفید664
تائید شده نهمهستی حاج باباییشیخ مفید665
منتظر دریافت تائید مدیرنهمفاطمه اظهریشیخ مفید666
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمهدیه بهرامیشیخ مفید667
منتظر دریافت تائید مدیرریاضییازدهمفاطمه حیدریشیخ مفید668
تائید شده نهممطهره رفیعیشیخ مفید669
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممبینا عابدیشیخ مفید670
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحدثه معزیشیخ مفید671
تائید شده هفتمپرنیان سلمانیشیخ مفید672
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمسارینا سادات باباییشیخ مفید673
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمعسل کردبچهشیخ مفید674
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمنیکا رکوعیشیخ مفید675
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمسارینا عزیزیشیخ مفید676
منتظر دریافت تائید مدیرنهمنرگس عبدیشیخ مفید677
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممتینا شهرآبادیشیخ مفید678
تائید شده نهمهستی حاجی باباییشیخ مفید679
منتظر دریافت تائید مدیرنهمستایش زهره وندشیخ مفید680
تائید شده هفتمفاطمه زهرا قاسمیشیخ مفید681
تائید شده هفتمهانا حسینیشیخ مفید682
تائید شده تجربیدهمحنانه عباسیشیخ مفید683
تائید شده ریاضییازدهمریحانه پرورش زارعشیخ مفید684
تائید شده نهممبینا زینال پورشیخ مفید685
تائید شده نهممحدثه بهرامیشیخ مفید686
تائید شده هشتمفاطمه خمیس آبادیشیخ مفید687
تائید شده هشتمهستی نوروزیشیخ مفید688
تائید شده هشتمالینا بناییشیخ مفید689
تائید شده هفتمزهرا جهان تیغشیخ مفید690
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمطوبی روشنشیخ مفید691
تائید شده ریاضیدهمریحانه عرب درازیشیخ مفید692
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمطوبی روشنشیخ مفید693
تائید شده نهمنهممحمدمهدی برجاسیعلامه حلی694
تائید شده نهمنهمایلیا ابراهیمیعلامه حلی695
تائید شده هفتممتین آقانوریعلامه حلی696
تائید شده هفتمهفتممبین حجازیعلامه حلی697
تائید شده ریاضیدهممحمد صادق با نامعلامه حلی698
تائید شده ریاضیدهممصطفی منوریعلامه حلی699
تائید شده نهمنهمامیرحسین فرهادیعلامه حلی700
تائید شده هشتمعلیرضا رمضان نژادعلامه حلی701
تائید شده نهمنهمامیرحسین محمدیعلامه حلی702
تائید شده ریاضی و فزیکدهممحسن سوادپور کلوریعلامه حلی703
تائید شده هشتمهشتمامیرحسین اجدریعلامه حلی704
تائید شده هفتمهفتممیلاد اوجعلامه حلی705
تائید شده هشتمهشتمدانیال عباس پورعلامه حلی706
تائید شده هفتمهفتمپوریا ملکیعلامه حلی707
تائید شده هفتمهفتمامیرررضا محبوبیعلامه حلی708
تائید شده هفتمهفتمجواد ملاقربانلوعلامه حلی709
تائید شده هفتمهفتمعلیرضا شفیعیعلامه حلی710
تائید شده هشتمهشتمعلیرضا رمضان نژادعلامه حلی711
تائید شده متوسطه اولنهمایلیا رسولیعلامه حلی 1 دوره اول713
تائید شده متوسطه اولنهمکارن صمدیانیعلامه حلی 1 دوره اول714
تائید شده متوسطه اولنهمآرتین جوادیان کوتنائیعلامه حلی 1 دوره اول715
تائید شده متوسطه اولنهمسپهر کلانکیعلامه حلی 1 دوره اول716
تائید شده متوسطه اولنهمامیرمهدی صمدیانعلامه حلی 1 دوره اول717
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهممانی آریایی رادعلامه حلی 1 دوره اول718
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمسید امیر پارسا کماری زادهعلامه حلی 1 دوره اول719
تائید شده متوسطه اولنهمامیر مهدی میر شکاریعلامه حلی 1 دوره اول720
تائید شده متوسطه اولنهممحمد صدرا رضاییعلامه حلی 1 دوره اول721
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهممحمد حسین خادم حسینعلامه حلی 10722
تائید شده ریاضی11سید امین میرقیصریعلامه حلی 10723
تائید شده هفتمعلیرضا خداییعلامه حلی 10724
تائید شده ریاضیدهممیر حسین عدنانی اسکوئیعلامه حلی 10725
تائید شده 7عمرانی نیاعلامه حلی 10726
تائید شده ریاضی-فیزیکدهممهدی خسرویعلامه حلی ۱۰727
تائید شده ریاضیدهمسیدمحمدحسین‌حائریعلامه حلی 10728
تائید شده نداردهفتمعرشیا نیایی فرعلامه حلی 10729
تائید شده تجربیدهمامیر محمد عربعلامه حلی ۱۰730
تائید شده ریاضییازدهمعلیرضا بختیاریعلامه حلی 10 پاسداران731
تائید شده هفتمآرتین مرادیعلامه حلی 2732
تائید شده نداردهفتممحمد پویا ملاولیعلامه حلی 2733
تائید شده امیر علی مرجانیعلامه حلی 3734
تائید شده 7بهنام طاهری خنکداریعلامه حلی 4735
تائید شده عمومیهشتممحمد صالح رضایی دستجردهعلامه حلی 4736
منتظر دریافت تائید مدیر7امیرمهدی رنجبرعلامه حلی 4737
تائید شده ریاضی-فیزیکدهمسید امیر حسام دادخواه حقیقیعلامه حلی 4738
تائید شده عمومیهفتمعلی ربیعیعلامه حلی 4739
تائید شده هفتمابولفضل خسرویعلامه حلی 4740
تائید شده هفتمپوریا محمدیعلامه حلی 4741
تائید شده عمومینهمامیر حسین کریمیعلامه حلی 4742
منتظر دریافت تائید مدیر---نهممحمد عرفان حسن زادهعلامه حلی 4743
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه ی اولهفتممهدی گل محمدیعلامه حلی ۴ دوره اول744
تائید شده 0-_______________________-0هفتممحمد صادق سلگیعلامه حلی ۴ دوره اول745
تائید شده -نهمپارسا موم کشعلامه حلی 4 دوره اول746
تائید شده هفتمسید امید علوی طباطباییعلامه حلی 5747
تائید شده هفتمهفتممحمد پارسا توکلیعلامه حلی ۵748
تائید شده هفتمایلیا مختاریعلامه حلی 5749
تائید شده عمومینهمفربود قادریعلامه حلی ۵750
تائید شده عمومی8محمد متین فدایی شندیعلامه حلی 5751
تائید شده عمومیهشتمهومان حسینیعلامه حلی 5752
تائید شده عمومیهشتمسید علی حسینی میانگفشهعلامه حلی 5753
تائید شده عمومیهشتمآیدین شجاعیعلامه حلی 5754
تائید شده هفتمپدرام اکبریعلامه حلی 5755
تائید شده عمومیهفتمامیررضا ایپچی حقعلامه حلی ۵756
تائید شده عمویهفتمارسام بهنام فرعلامه حلی 5757
تائید شده عمومیهفتمپارسا ابراهیمیعلامه حلی 5758
تائید شده عمومیهفتمشهریار خلیلیعلامه حلی 5759
منتظر دریافت تائید مدیرعمومی7بردیا تابعیعلامه حلی 5760
تائید شده هفتمامیرمحمد خداوردی زادهعلامه حلی 5761
تائید شده هفتمهفتمعرفان جدیدیعلامه حلی 5762
تائید شده عمومیهفتمنوید عبدعلامه حلی 5763
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمعلی وفاییعلامه حلی ۵764
تائید شده عمومیهفتمامیر علی پناهیعلامه حلی 5765
تائید شده عمومی7امیرعلی اسماعیلیهعلامه حلی 5766
تائید شده عمومی7آریا عرب خزائلیعلامه حلی ۵767
تائید شده عمومیهفتممحمد امین مستعانعلامه حلی 5768
تائید شده ریاضی9سینا ثابتی فردعلامه حلی 5769
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیمتوسطه ی اول سال هفتممحمدامین دانشیعلامه حلی ۵770
تائید شده عمومیهفتمطاها رستملوعلامه حلی 5771
تائید شده عمومی7سید محمد صالحیعلامه حلی ۵772
تائید شده عمومیهشتمصدرا معمارماهرعلامه حلی 5773
تائید شده عمومیهشتمعلی کاوه صفتعلامه حلی ۵774
تائید شده عمومیهشتممحمد مهدی آقاحسینیعلامه حلی 5775
تائید شده عمومیهفتمارس گشایشیعلامه حلی 5776
تائید شده هفتمآروین خندانعلامه حلی 5777
تائید شده هفتمهفتمخشایار دزفولی منشعلامه حلی 5778
تائید شده متوسطه اول7سید پارسا موسویعلامه حلی 5779
تائید شده عمومی7امیرعلی حسینیعلامه حلی 5780
تائید شده دوره متوسطه اولهفتمرایان نیرینیعلامه حلی 5781
تائید شده عمومیهشتممهدی صالحعلامه حلی 5782
تائید شده عمومینهمطاها شفیعیانعلامه حلی 5783
تائید شده عمومیهفتمایلیار عبدلپور دارانیعلامه حلی 5784
تائید شده -هشتمکسرا عصارزادهعلامه حلی 5785
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمنوید عبدعلامه حلی ۵786
تائید شده عمومیهفتمعلی محمدیهاعلامه حلی 5787
تائید شده -هفتمپویان توحیدیعلامه حلی 5788
تائید شده عمومیهفتمپارسا مداحیعلامه حلی ۵789
تائید شده هشتمآراد حسام عارفیعلامه حلی ۵790
تائید شده عمومیهشتمارشیا راسفجانیعلامه حلی 5 تهران791
تائید شده _هشتمدانیال سرداریعلامه حلی ۵ تهران792
تائید شده -----هفتممهدیار فردوسیعلامه حلی ۵ تهران793
تائید شده دانش آموزهفتمحسین خضرزادهعلامه حلی 5 دوره اول794
تائید شده عمومیهشتمکیارش رضاییعلامه حلی 5 دوره ی اول795
تائید شده ریاضیهشتمامیر حسین اوشنیعلامه حلی ۶796
تائید شده -نهممحمد امید طباطبائیانعلامه حلی 6797
تائید شده تجربیهشتمرضا دواشیعلامه حلی ۶ (سمپاد)798
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمپارسا میری رامشهعلامه حلی 7799
تائید شده ریاضیدهممحمد معین عباس زادهعلامه حلی 7800
تائید شده ریاضیدهممحمد قنبریعلامه حلی 7801
تائید شده عمومیهفتممهدی سرخ دینیعلامه حلی 7802
تائید شده ریاضیدهممحمدعرشیا مومنی فرعلامه حلی 7803
تائید شده ریاضیدهمایلیا روشعلامه حلی 7804
تائید شده ریاضیدهمامید کاظمیعلامه حلی 7805
تائید شده عمومینهمآروین نوریعلامه حلی 7806
تائید شده عمومیهشتمامیر رضا نادر خانیعلامه حلی 7807
تائید شده -نهمعلی محمدیعلامه حلی 9808
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمامیر محمد محمدیعلامه حلی 9809
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمعلیرضا رنگرزعلامه حلی 9810
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمامیر علی باقری خوشعلامه حلی 9811
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمکسری پور حسینیعلامه حلی 9812
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممحمد مهدی غفوریعلامه حلی 9813
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممحمدرضا سوریعلامه حلی 9814
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتممهدی بیگدلیعلامه حلی 9815
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتماوستا نامورعلامه حلی 9816
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمامیر علی پور بافرانیعلامه حلی 9817
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمامیر ارسلان یزدانیعلامه حلی 9818
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمامیرحسین آبستعلامه حلی 9819
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمامیر علی اظهریعلامه حلی 9820
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمامیر زنگوییعلامه حلی 9821
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمآرش فیضیعلامه حلی 9822
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمامیر علی خلیفهعلامه حلی 9823
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتممحمد طاها سلطانیعلامه حلی 9824
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمسامان مهربانعلامه حلی 9825
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمسید آراد آذر شبعلامه حلی 9826
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمامیر محمد کاههعلامه حلی 9827
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمعلی نورعلیانعلامه حلی 9828
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممحمد حسام ابراهیمیعلامه حلی 9829
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمعلی اصغر رستمی شهر بابکیعلامه حلی 9830
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممحمد مهدی تهرانیعلامه حلی 9831
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمسروش افشاریعلامه حلی 9832
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممهیار دلیرعلامه حلی 9833
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمعرفان دهقانیعلامه حلی 9834
تائید شده هشتمپرهام نیک روشعلامه حلی 9835
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمرضا یار نسبعلامه حلی 9836
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمامین رضا خداییعلامه حلی 9837
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمپرهام قرا گوزلوعلامه حلی 9838
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمامیر مهدی سرکاریعلامه حلی 9839
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمامیر بهزادیعلامه حلی 9840
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمکارن قربان زادهعلامه حلی 9841
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمعماد حلاج زادهعلامه حلی 9842
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممرتضی جعفریعلامه حلی 9843
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمابوالفضل نصرتیعلامه حلی 9844
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمشایان علیزاده اقدمعلامه حلی 9845
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمسید حسام الدین کاظمیعلامه حلی 9846
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمامیر مهدی کریمیعلامه حلی 9847
تائید شده هفتمسید محمد مهدی شریعت مصطفویعلامه حلی 9848
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحمد پارسا کرمیعلامه حلی 9849
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمرادمهر اسدیعلامه حلی 9850
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمسپهر سهرابیعلامه حلی 9851
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمایلیا چگنیعلامه حلی 9852
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحمد ارمیا قربانیعلامه حلی 9853
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمایلیا کرمیعلامه حلی 9854
منتظر دریافت تائید مدیرنهمعلی محمدیعلامه حلی 9855
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممحمد امین سرائیعلامه حلی 9856
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممحمد متین نامنیعلامه حلی 9857
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممهدیار جانبازعلامه حلی 9858
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمسید حسین قریشیعلامه حلی 9859
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممهربد صدیقیعلامه حلی 9860
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمنیما ناصریعلامه حلی 9861
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمحیدر رادعلامه حلی 9862
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمکاوه خردمندعلامه حلی 9863
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممحمد ره گشایعلامه حلی 9864
تائید شده هفتممهدی منزهعلامه حلی 9865
تائید شده هفتممهدی معافیعلامه حلی 9866
تائید شده هفتممحمد حسین آریا منش علامه حلی 9867
تائید شده هشتمامیر محمد جاهدیعلامه حلی 9868
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمسید محمد مهدی شریعت مصطفویعلامه حلی 9869
تائید شده .هفتممحمد پارسا نجفی خانقاهعلامه حلی چهار تهران870
تائید شده هشتممحمدرضا حامدیعلامه حلی چهار دوره اول871
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمعباس خطیبیانعلامه حلی ده872
تائید شده تجربییازدهمامیرحسین رضازدهعلامه حلی سه873
تائید شده ریاضیدهمفراز اردهعلامه حلی سه874
تائید شده دبیر علوم وفیزیکدبیر علوم وفیزیکعلی یوسف پورعلامه حلی ملارد875
منتظر دریافت تائید مدیرعلامه حلی ملاردمحمدفرهادیعلامه حلی ملارد876
تائید شده هفتممهدی یار قدیمیعلامه حلی ملارد تیزهوشان877
تائید شده _هفتماشکان آعلیعلامه حلی۴878
منتظر دریافت تائید مدیرهفتموهاب مرادیعلامه حلی4879
تائید شده عمومیهفتممحمد حسین زینلیعلامه حلی4880
تائید شده ریاضیدهمعلی کیا ترکاشوندعلامه حلی4881
تائید شده ریاضیدهممحمد مهدی مقدمعلامه حلی4882
تائید شده ریاضیدهمامیرحسام دادخواهعلامه حلی4883
تائید شده ریاضیدهمامیرسهیل ساسانیعلامه حلی4884
تائید شده ریاضیدهمعلی میرزاخانیعلامه حلی5885
تائید شده دانش آموزهفتمآرتین مصدقعلامه حلی۷886
منتظر دریافت تائید مدیر1هفتممحمد پارسا علي شيروانيعلامه حلي 10887
تائید شده هفتماميرعلي زارع زاده مهريزيعلامه حلي 10 دوره اول888
تائید شده هفتمسيدمحمدمهدي رضويعلامه حلي 10 دوره اول889
تائید شده نهممحمدامين افشاريعلامه حلي 10 دوره اول890
تائید شده نهمسيدمحمدعرفان رضويعلامه حلي 10 دوره اول891
تائید شده هفتمكوروش مراحميعلامه حلي 10 دوره اول892
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممهدي كاتوزيعلامه حلي 10 دوره اول893
تائید شده هفتمماهان منوچهري فرزامعلامه حلي 10 دوره اول894
تائید شده نهمسجاد شاه بختيعلامه حلي 10 دوره اول895
تائید شده هشتماميرعلي منصوريعلامه حلي 10 دوره اول896
تائید شده هفتمعلي رجبيعلامه حلي 10 دوره اول897
تائید شده هفتممحمدمنصور آقاشيخ حسنعلامه حلي 10 دوره اول898
تائید شده هفتماميرمحمد بنارعلامه حلي 10 دوره اول899
تائید شده هفتمبنيامين برازندهعلامه حلي 10 دوره اول900
تائید شده هفتممجتبي شيرعليزادهعلامه حلي 10 دوره اول901
تائید شده نهمپارسا پاكعلامه حلي 10 دوره اول902
تائید شده نهمصدرا نورمحمديعلامه حلي 10 دوره اول903
تائید شده هشتمسپهرناظميعلامه حلي 10 دوره اول904
تائید شده هشتماميرمحمدمحمديعلامه حلي 10 دوره اول905
تائید شده هشتمدانيال عليزاده فناييعلامه حلي 10 دوره اول906
تائید شده هفتماحمدشيرازي باقرآبادعلامه حلي 10 دوره اول907
تائید شده هفتممهراد سفيدگرانعلامه حلي 10 دوره اول908
تائید شده هفتممحمدحسين حسن زادهعلامه حلي 10 دوره اول909
تائید شده هفتممحمدرضا فداييعلامه حلي 10 دوره اول910
تائید شده هفتمايليا عليخانيعلامه حلي 10 دوره اول911
تائید شده هفتماميرحسام استيريعلامه حلي 10 دوره اول912
تائید شده هفتممحمدمبين كلانتري مهرجرديعلامه حلي 10 دوره اول913
تائید شده هفتممحمدعلي حسنيعلامه حلي 10 دوره اول914
منتظر دریافت تائید مدیرهفتماميرعلي زارع زاده مهريزيعلامه حلي 10 دوره اول915
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمسيدمحمدمهدي رضويعلامه حلي 10 دوره اول916
منتظر دریافت تائید مدیرنهممحمدامين افشاريعلامه حلي 10 دوره اول917
منتظر دریافت تائید مدیرنهمسيدمحمدعرفان رضويعلامه حلي 10 دوره اول918
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمكوروش مراحميعلامه حلي 10 دوره اول919
تائید شده هفتممهدي كاتوزيعلامه حلي 10 دوره اول920
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمماهان منوچهري فرزامعلامه حلي 10 دوره اول921
تائید شده نهمسجاد شاه بختيعلامه حلي 10 دوره اول922
منتظر دریافت تائید مدیرهشتماميرعلي منصوريعلامه حلي 10 دوره اول923
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمعلي رجبيعلامه حلي 10 دوره اول924
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحمدمنصور آقاشيخ حسنعلامه حلي 10 دوره اول925
منتظر دریافت تائید مدیرهفتماميرمحمد بنارعلامه حلي 10 دوره اول926
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمبنيامين برازندهعلامه حلي 10 دوره اول927
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممجتبي شيرعليزادهعلامه حلي 10 دوره اول928
منتظر دریافت تائید مدیرنهمپارسا پاكعلامه حلي 10 دوره اول929
تائید شده نهمصدرا نورمحمديعلامه حلي 10 دوره اول930
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمسپهرناظميعلامه حلي 10 دوره اول931
منتظر دریافت تائید مدیرهشتماميرمحمدمحمديعلامه حلي 10 دوره اول932
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمدانيال عليزاده فناييعلامه حلي 10 دوره اول933
منتظر دریافت تائید مدیرهفتماحمدشيرازي باقرآبادعلامه حلي 10 دوره اول934
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممهراد سفيدگرانعلامه حلي 10 دوره اول935
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحمدحسين حسن زادهعلامه حلي 10 دوره اول936
تائید شده هفتممحمدرضا فداييعلامه حلي 10 دوره اول937
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمايليا عليخانيعلامه حلي 10 دوره اول938
منتظر دریافت تائید مدیرهفتماميرحسام استيريعلامه حلي 10 دوره اول939
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحمدمبين كلانتري مهرجرديعلامه حلي 10 دوره اول940
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحمدعلي حسنيعلامه حلي 10 دوره اول941
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمعرشيا نيايي فرعلامه حلي 10 دوره اول942
تائید شده هشتممحمدصدرا گرجيعلامه حلي 10 دوره اول943
تائید شده هفتممحمدعرشيا رحيميانعلامه حلي 10 دوره اول944
تائید شده هشتمياسين اكبرنژادعلامه حلي 10 دوره اول945
منتظر دریافت تائید مدیرهيچ كدامهشتمپارسا باباييعلامه حلي 4946
منتظر دریافت تائید مدیرفاطمه زارع پورفرزانکان948
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمالینا عبدیفرزانگان 949
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم درسا فرزین پورفرزانگان 950
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم ستایش حیدردوستفرزانگان 951
تائید شده ریاضیدهمحنانه شکاری فرد چقوضفرزانگان952
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم دینا حسنیفرزانگان 953
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمغزل رضازادهفرزانگان 954
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمهلیا کریمیفرزانگان 955
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم رومینا علیجان تمیمیفرزانگان 956
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمآیلین جوانمردیفرزانگان 957
تائید شده دوره اولهفتمحسنی امیریفرزانگان 958
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمریحانه امینیفرزانگان 959
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم حسنا خلجفرزانگان 960
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم کیمیا حیاتیفرزانگان 961
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی - فیزیکدبیرستانکیمیا کچوییانفرزانگان962
تائید شده رياضييازدهمسنا حسینیفرزانگان963
تائید شده ----نهمریحانه صادقیفرزانگان964
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم ریحانه صالح زادهفرزانگان 965
تائید شده متوسطه اولهشتمرایا همتیفرزانگان966
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم مهسا نویدپالچقلوفرزانگان 967
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم بهار عبدالوندفرزانگان 968
تائید شده متوسطه اولهشتمعسل توجهفرزانگان969
تائید شده متوسطه اولهشتمفاطمه رضوان خواهفرزانگان970
منتظر دریافت تائید مدیر هفتم لعیا نصرتیفرزانگان 971
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم یکتا جعفریفرزانگان 972
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمآیناز اسدپورفرزانگان 973
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمفاطمه سعیدی گراغانیفرزانگان 974
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمغزل زارعفرزانگان 975
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمپرنیا عبدالوندفرزانگان 976
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممهدیس عسگریفرزانگان 977
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمریحانه فعله گریفرزانگان 978
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمنیلوفرسادات میردهقان اشکذریفرزانگان 979
تائید شده Riazi FizikYazdahomمریم رضاییفرزانگان980
تائید شده نهمعسل مسلمی کوپاییفرزانگان981
تائید شده نهمنهمسنا کابلیفرزانگان982
تائید شده نهمنهمهیوا رفیعیفرزانگان983
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم زهرا امینی پورفرزانگان 984
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمآریانا کاملیفرزانگان 985
تائید شده متوسطه اولهفتمنازنین زهرا اسحاقیفرزانگان986
تائید شده هفتمحنانه گودرزیفرزانگان 987
تائید شده هفتمکیمیا اسدیفرزانگان988
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمآیدا صادقیفرزانگان 989
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمامیتیس زارعیانفرزانگان 990
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمکیانا یارمحمدیفرزانگان 991
تائید شده متوسطه اولهفتمدیانا رمضانیفرزانگان992
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمفاطمه هوشمندفرزانگان 993
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممحدثه سبیلیفرزانگان 994
تائید شده تجربييازدهمیکتا پریفرزانگان995
تائید شده تجربييازدهمرعنا آقاییفرزانگان996
تائید شده رياضييازدهمپانته آ حسنيفرزانگان997
تائید شده تجربييازدهممهدیس بهمن سیففرزانگان998
تائید شده رياضيدهمدرسا رفیعی شادفرزانگان999
تائید شده تجربيدهمآیدا کیانیفرزانگان1000
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمکیمیا کریم پور فرزانگان1001
تائید شده متوسطه اولهفتمگلاره ترکاشوندفرزانگان1002
تائید شده متوسطه اولهفتمزهرا ایمانیفرزانگان1003
تائید شده متوسطه اولهفتمعسل آرین فرفرزانگان1004
تائید شده متوسطه اولهفتمآرینا خوشبینفرزانگان1005
تائید شده متوسطه اولهفتمپرنیا بهادری نژادفرزانگان1006
تائید شده هفتمساینا حسنیفرزانگان1007
تائید شده متوسطه اولهفتمفاطمه زهراکشاورزیفرزانگان1008
تائید شده هفتمعسل موذنی بنابفرزانگان1009
تائید شده نهمنهمنازنین فاطمه خطیبیفرزانگان1010
تائید شده تجربییازدهمزهرا احمد زاده میر کوهیفرزانگان1011
تائید شده تجربییازدهمزهرا میکاییلیفرزانگان1012
تائید شده ریاضییازدهممائده شعبانیفرزانگان1013
تائید شده رياضييازدهمتينا صفيفرزانگان1014
تائید شده رياضييازدهمملیکا ایوبیفرزانگان1015
تائید شده رياضيدهمتوتیا صوفی فردفرزانگان1016
تائید شده نهمزهرا دلاوریفرزانگان1017
تائید شده نهمنهمکیانا فیضیفرزانگان1018
تائید شده نهمپارمیدا رحمانی نیافرزانگان1019
تائید شده نهمکیمیا شرافتمندفرزانگان1020
تائید شده رياضيدهمنیک آفرین مختاری فرزانگان1021
تائید شده دوره اولهشتمفاطمه زهرا حسابیفرزانگان 1022
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمریحانه کسروی قشلاقفرزانگان 1023
تائید شده پایه نهمنهمآیسا زرخالصفرزانگان1024
تائید شده نهمستایش جمال ارایفرزانگان1025
تائید شده هشتمریحانه ربیع آذرفرزانگان 1026
تائید شده هشتممرضیه مؤذنفرزانگان 1027
تائید شده هفتمالینا عبدیفرزانگان 1028
تائید شده هفتمنیلوفر قربانی کل تپهفرزانگان 1029
تائید شده هفتم درسا فرزین پورفرزانگان 1030
تائید شده هفتم ستایش حیدردوستفرزانگان 1031
تائید شده تجربی دهم نازنین فاطمه وثوقفرزانگان 1032
تائید شده ریاضیدهم فاطمه معصومیانفرزانگان 1033
تائید شده هشتم دینا حسنیفرزانگان 1034
تائید شده هشتمسولماز غلامیفرزانگان 1035
تائید شده هشتمآتنا اسکندریفرزانگان 1036
تائید شده هشتممحدثه بکیاسایفرزانگان 1037
تائید شده هفتمغزل رضازادهفرزانگان 1038
تائید شده هفتمهلیا کریمیفرزانگان 1039
تائید شده هفتمرومینا علیجان تمیمیفرزانگان 1040
تائید شده هفتمآیلین جوانمردیفرزانگان 1041
تائید شده هفتمریحانه امینیفرزانگان 1042
تائید شده هفتم حسنا خلجفرزانگان 1043
تائید شده هشتم کیمیا حیاتیفرزانگان 1044
منتظر دریافت تائید مدیردوره اولهفتمالهه اسدی سریزدیفرزانگان 1045
تائید شده ریاضیدهم نرگس ارمغانفرزانگان 1046
تائید شده تجربی دهم فاطمه شجاعفرزانگان 1047
تائید شده هشتم فاطمه بابائیفرزانگان 1048
تائید شده هشتمفاطمه اکبری سریزدیفرزانگان 1049
تائید شده هشتم محدثه سلمانیفرزانگان 1050
تائید شده هشتمپرنیان رحمانی بادیفرزانگان 1051
تائید شده هشتم ریحانه صالح زادهفرزانگان 1052
تائید شده هشتمآناهیتا آزادبختفرزانگان 1053
تائید شده هشتمیگانه شیرخانلوفرزانگان 1054
تائید شده هشتم مهسا نویدپالچقلوفرزانگان 1055
تائید شده هشتمملیکا حکم آبادچیفرزانگان 1056
تائید شده هشتم بهار عبدالوندفرزانگان 1057
تائید شده هشتمفاطمه دنیادوستفرزانگان 1058
تائید شده هشتممهدیس دبیری فردفرزانگان 1059
تائید شده هشتممهسا اروجلوفرزانگان 1060
تائید شده هشتمفاطمه سعادتزادهفرزانگان 1061
تائید شده هفتم لعیا نصرتیفرزانگان 1062
تائید شده هفتم سارینا کلاته سیفریفرزانگان 1063
تائید شده هشتمیگانه خوب کردارفرزانگان 1064
تائید شده متوسطه اولهفتممریم گلیج فرزانگان1065
تائید شده هفتمآیناز اسدپورفرزانگان 1066
تائید شده هفتمفاطمه سعیدی گراغانیفرزانگان 1067
تائید شده هشتمسیده فاطمه موسویفرزانگان 1068
تائید شده هفتمغزل زارعفرزانگان 1069
تائید شده هفتمپرنیا عبدالوندفرزانگان 1070
تائید شده هفتممهدیس عسگریفرزانگان 1071
تائید شده هفتمریحانه فعله گریفرزانگان 1072
تائید شده دوره اولهفتمنگار جعفریفرزانگان 1073
تائید شده هفتمنیلوفرسادات میردهقان اشکذریفرزانگان 1074
تائید شده هفتمزینب غفاریفرزانگان 1075
تائید شده هفتمزهرا روزسازفرزانگان 1076
تائید شده متوسطه اولهفتمساجده سادات اشرف زادگانفرزانگان1077
تائید شده نهممریم سلمانیفرزانگان 1078
تائید شده متوسطه اولنهممیناسیففرزانگان1079
تائید شده هشتم زهرا امینی پورفرزانگان 1080
تائید شده هشتمزهرا رمضان پورچهاردهفرزانگان 1081
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولهشتمآیناز خداییفرزانگان1082
تائید شده هشتممهدیه کوهی علی آبادیفرزانگان 1083
تائید شده متوسطه اولهشتمآرینا رحیم پورفرزانگان1084
تائید شده هشتممریم اکبریفرزانگان 1085
تائید شده متوسطه اولهشتمکیمیا عسکریفرزانگان1086
تائید شده هفتمآریانا کاملیفرزانگان 1087
تائید شده هفتمحنانه گودرزیفرزانگان 1088
تائید شده هفتمآیدا صادقیفرزانگان 1089
تائید شده هفتمامیتیس زارعیانفرزانگان 1090
تائید شده هفتمکیانا یارمحمدیفرزانگان 1091
تائید شده هفتمفاطمه هوشمندفرزانگان 1092
تائید شده هفتممحدثه سبیلیفرزانگان 1093
تائید شده متوسطه اولنهمترمه‌ نورزادهفرزانگان1094
تائید شده متوسطه اولنهمدرسا شهبازیفرزانگان1095
تائید شده متوسطه اولهشتمالناز نصرتیفرزانگان1096
تائید شده متوسطه اولهشتمسدنا سلیمی نژادفرزانگان1097
تائید شده هشتمحدیث سادات افتخاریفرزانگان 1098
تائید شده هشتمزینب شفیعی ناطقفرزانگان 1099
تائید شده هشتمملیکا وظیفه شناس کنارسریفرزانگان 1100
تائید شده هفتمریحانه کسروی قشلاقفرزانگان 1101
تائید شده ریاضی و فیزیکدهمکیانا کامروافرزانگان1102
تائید شده هشتم سویل رئیسیفرزانگان 1103
تائید شده عمومیهفتماسما امجدیانفرزانگان1104
تائید شده هفتمعسل آجودانیفرزانگان 1105
تائید شده هفتممهدیسا شاه رحمانیفرزانگان 1106
تائید شده متوسطه اولهفتمساغر کیانیفرزانگان1107
تائید شده نهمفاطمه رمضانی خرم آبادیفرزانگان 1108
تائید شده عمومیدهمسارا فراهانیفرزانگان1109
تائید شده هفتمفاطمه احمدی علی آبادفرزانگان 1110
تائید شده هفتم فاطمه شریفیفرزانگان 1111
تائید شده متوسطه اولنهمسوگند انبیائیفرزانگان1112
تائید شده هشتمرومینا خادمیفرزانگان 1113
تائید شده هفتمسحر آقائی ولوکلائیفرزانگان 1114
تائید شده هفتمتینا هاشمی پناهفرزانگان1115
منتظر دریافت تائید مدیرمتوسطه اولنهمپروا نوروزپورکیارودیفرزانگان1116
تائید شده نهمریحانه غفاریفرزانگان 1117
تائید شده نهمنازنین زهرا زبیراصلفرزانگان 1118
تائید شده هشتمحنانه اسمیفرزانگان 1119
تائید شده هشتمفاطمه استیریفرزانگان 1120
تائید شده هشتم زهرا مدبربادمحمودفرزانگان 1121
تائید شده هشتمسیده نگین جنانیفرزانگان 1122
تائید شده هشتمدیانا کرمیفرزانگان 1123
تائید شده هشتمفاطمه یسلیانی چقیورتیفرزانگان 1124
تائید شده هشتمفاطمه میرزائیفرزانگان 1125
تائید شده هشتمنگار انصاری فرفرزانگان 1126
تائید شده هشتمهستی فشتنقیفرزانگان 1127
تائید شده هشتمفاطمه زمانی امیرزکریافرزانگان 1128
تائید شده هشتممهدیه نوروزیفرزانگان 1129
تائید شده هشتمزهرا زمانیانفرزانگان 1130
تائید شده هشتمنرگس فشتنقیفرزانگان 1131
تائید شده دوره اولهشتمحانیه بهافرزانگان 1132
تائید شده هفتمهلنا پناهیفرزانگان 1133
تائید شده هفتمساره سالاروندفرزانگان 1134
تائید شده هفتم سحر فتحی زاده کلخورانفرزانگان 1135
تائید شده هفتمملینا غفاریفرزانگان 1136
تائید شده هفتمزهرا حسنیفرزانگان 1137
تائید شده هفتمملیکا گوهری دانشگرفرزانگان 1138
تائید شده هفتمهلیا روشنائیفرزانگان 1139
تائید شده هفتم فائزه حق وردی لوفرزانگان 1140
تائید شده هفتم زهرا زارعیفرزانگان 1141
تائید شده هفتمسارا رازقی کاردرفرزانگان 1142
تائید شده هشتمپریا اروجلوفرزانگان 1143
تائید شده هفتمدنیا شریفیان اصلفرزانگان 1144
تائید شده تجربی دهمسارا میرافتابیفرزانگان 1145
تائید شده ریاضیدهمحدیثه زرقانیفرزانگان 1146
تائید شده هشتممتینا رفاعیفرزانگان 1147
تائید شده هشتم وانیا باستان پورفرزانگان 1148
تائید شده هفتمریحانه علی زادهفرزانگان 1149
تائید شده هفتم آرمیتا ربیعیفرزانگان 1150
تائید شده هفتممبینا بیرانوندفرزانگان 1151
تائید شده هفتمآرتامیس قره خانیفرزانگان 1152
تائید شده هفتم یکتا جعفریفرزانگان 1154
تائید شده هفتم مینا پیرائی بهمن آبادفرزانگان 1155
تائید شده دوره ی اول دبیرستانهشتمموژان گرنابیفرزانگان 11156
منتظر دریافت تائید مدیر-هفتمستايش محمديانفرزانگان ١1157
تائید شده ندارمهشتمساناز خرمن دارفرزانگان 11158
تائید شده نهممحدثه مجیدائیفرزانگان 11159
تائید شده عمومیهشتممهرسا حاتم خانیفرزانگان 21160
تائید شده نهمصبا حاجی پورفرزانگان 21161
تائید شده عمومینهمنازنین زهرا فلسفیفرزانگان 21162
تائید شده عمومی8ریحانه طاهریفرزانگان 21163
تائید شده عمومیهفتمپرند فهیم تاشفرزانگان 21164
تائید شده -هفتمهستی حیدریفرزانگان 21165
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی_فیزیکیازدهمزهرا سلیمیانفرزانگان ۲1166
تائید شده ریاضینهمسارا کارخانهفرزانگان 21167
تائید شده ندارمنهمهلیا کریمانفرزانگان 21168
تائید شده عمومیهفتمکیانا خدادادیان الیکائیفرزانگان 21169
تائید شده هشتم8نازنین زهرا تیموریفرزانگان 21170
تائید شده هفتمتینا امیرفرزانگان ۲1171
منتظر دریافت تائید مدیرریاضییازدهمفاطمه حیدریفرزانگان ۲1172
تائید شده عمومیهشتموانیا کوکبی دانافرزانگان 21173
تائید شده _هشتمآیدا ثریای قاسم آبادیفرزانگان 21174
تائید شده عمومیهشتمارنیکا فلاح فعالفرزانگان 21175
تائید شده هفتمدینا سلطانیفرزانگان 21176
تائید شده عمومیهفتمهستی صالحفرزانگان 21177
تائید شده هفتمهفتمصبا حیدری فرفرزانگان 21178
تائید شده متوسطه اولهفتمپریماه مهراورفرزانگان ٢1179
تائید شده نهمعرفانه فقیهفرزانگان 21180
تائید شده هشتمهشتمسیده مهدیه سید میرزاییفرزانگان ۲1181
تائید شده هشتمهستی دارابیفرزانگان 21182
تائید شده هفتمعسل رونکیانیفرزانگان 21183
تائید شده هفتمآتنا صفرلوفرزانگان ۲1184
تائید شده 9هلیا داوودی مهرفرزانگان 21185
تائید شده عمومیهشتمفاطمه سالاري رادفرزانگان ۲1186
تائید شده عمومیهشتممبینا اکبریفرزانگان 21187
تائید شده عموميهشتمآيلين دخيليفرزانگان 21188
تائید شده عمومیهفتممهدیه زینیفرزانگان 21189
تائید شده متوسطه اولهفتمملیکا نظریفرزانگان ۲1190
تائید شده عمومیهفتمسارا الله مرادی قمشهفرزانگان 21191
تائید شده هفتمساینا گل محمدیانفرزانگان 21192
تائید شده عمومیهفتمسارینا ساعیفرزانگان 21193
منتظر دریافت تائید مدیر---هفتممليكا كاظميفرزانگان 21194
تائید شده .هشتمفاطمه رستینفرزانگان ۲1195
منتظر دریافت تائید مدیرریاضی_فیزیکیازدهملیلا شکاری بادیفرزانگان ۲1196
تائید شده عمومینهمیاسمین کاویانپورفرزانگان ۲ دوره اول1197
تائید شده عمومی7رونیکا فتح الهیفرزانگان ۲ دوره اول1198
تائید شده عمومیهفتمپرند واعظفرزانگان 2 دوره اول1199
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمبهاره معتمدی فرزانگان 31200
تائید شده فیزیکرابط کار سوقنیره سماواتیفرزانگان 4 دوره اول متوسطه1201
تائید شده عمومیهشتمریحانه علیکاشانیفرزانگان 4 دوره اول متوسطه1202
تائید شده عمومیهفتمغزل عطاریفرزانگان 4 دوره اول متوسطه1203
تائید شده عمومیهشتمبهار رحمانیفرزانگان 4 دوره اول متوسطه1204
تائید شده عمومیهفتمپرنیان میشکارفرزانگان 4 دوره اول متوسطه1205
تائید شده عمومیهفتمهلیا یوسفیفرزانگان 4 دوره اول متوسطه1206
تائید شده عمومینهمآنا رزازفرزانگان 4 دوره اول متوسطه1207
تائید شده ریاضییازدهممحدثه حسن آبادیفرزانگان 51208
تائید شده تجربیدهمیلدا اکرمیفرزانگان 51209
تائید شده تجربیدهمآیدا کیوانیفرزانگان 51210
تائید شده ریاضیدهمریحانه غالبیفرزانگان 51211
تائید شده تجربیدهمنادیا شمس آبادیفرزانگان 51212
تائید شده تجربیدهمصبا جلیلیفرزانگان 51213
تائید شده دوره اولنهممهلا شریفیفرزانگان 51214
تائید شده ریاضیدهمسارا کمازانیفرزانگان 51215
تائید شده تجربیدهمملیکا مدیر نانسازفرزانگان 51216
تائید شده ریاضیدهممریم معظمی گودرزیفرزانگان 51217
تائید شده تجربیدهمغزل بایرامیانفرزانگان 51218
تائید شده ریاضیدهمفاطمه صالحیفرزانگان 51219
تائید شده ریاضیدهمرضوانه گل محمدیفرزانگان 51220
تائید شده دوره اولنهمهلیا اسکندریفرزانگان 51221
تائید شده دوره اولنهمهستی بحیراییفرزانگان 51222
تائید شده دوره اولنهمزهرا ستون زادهفرزانگان 51223
تائید شده دوره اولنهمسارینا گندم کارفرزانگان 51224
تائید شده دوره اولنهمفاطمه بلالیفرزانگان 51225
تائید شده دوره اولنهممهدیه حسینیفرزانگان 51226
تائید شده دوره اولنهمرها رکنیفرزانگان 51227
تائید شده دوره اولهشتمیگانه خوش اخلاقفرزانگان 51228
تائید شده ریاضیدهم درسا ولی پورفرزانگان 51229
تائید شده دوره اولهشتمپانیذ پهلوانفرزانگان 51230
تائید شده دوره اولهشتمریحانه شرفخانفرزانگان 51231
تائید شده دوره اولهشتمزهرا عباسیفرزانگان 51232
تائید شده دوره اولهفتمپرمیس قاسمیفرزانگان 51233
تائید شده دوره اولهفتم آناهیتا جعفریفرزانگان 51234
تائید شده دوره اولهفتمتیام پیوندیفرزانگان 51235
تائید شده ریاضیدهمریحانه رافتفرزانگان 51236
تائید شده دوره اولنهمترانه نشاطیفرزانگان 51237
تائید شده دوره اولهفتمآترین جعفر لواسانیفرزانگان 51238
تائید شده تجربیدهمسارا محمدی نژادفرزانگان 51239
تائید شده دوره اولنهمنازنین افشین زادفرزانگان 51240
تائید شده دوره اولهفتمهستی مهرانفرزانگان 51241
تائید شده ریاضیدهمریحانه مویدیفرزانگان ۵1242
منتظر دریافت تائید مدیرنهمنهمایراندخت نظرالهونیفرزانگان ۵1243
تائید شده تجربیدهمدرسا رشنوفرزانگان 51244
تائید شده دوره اولنهمزهرا فیروزیفرزانگان 51245
تائید شده دوره اولهفتمآرینا جوکارفرزانگان 51246
تائید شده دوره اولهفتمشایلی کفاشفرزانگان 51247
تائید شده ریاضیدهمستایش وکیلیفرزانگان 51248
تائید شده دوره اولنهمفاطمه اخوندیفرزانگان 51249
تائید شده تجربیدهمزینب عاشوریفرزانگان 51250
تائید شده تجربییازدهمتارا بانوج لاهوتیفرزانگان 51251
تائید شده ریاضیدهمدرسا ولی پورفرزانگان 51252
تائید شده دوره اولهفتمالینا غلامیفرزانگان 51253
تائید شده تجربیدهمفاطمه کویشفرزانگان 51254
تائید شده دوره اولهفتمستایش صفارزادهفرزانگان 51255
تائید شده تجربیدهمساغر اسدیفرزانگان 51256
تائید شده ریاضیدهملیلا بحرینیفرزانگان 51257
تائید شده تجربییازدهمغزل ارمنده ایفرزانگان 51258
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمپریسان چراغیفرزانگان 51259
تائید شده تجربیدهمبهینا مافیفرزانگان ۵1260
تائید شده تجربی 1دهمفرزانه حبیب نژادفرزانگان 51261
تائید شده تجربیهشتمفاطمه رضائیفرزانگان 5 دوره اول1262
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمنازنین کیان بختفرزانگان 5 دوره اول1263
تائید شده تجربیدهمپرند گنجیفرزانگان 5 دوره دوم1264
تائید شده ریاضیدهمموژان منصورزارعفرزانگان 5 دوره دوم1265
تائید شده تجربییازدهمزهرا حسنیفرزانگان 5 دوره دوم1266
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمالنا حیدریفرزانگان 61267
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمروژان موسویفرزانگان 61268
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهممهشاد قدوسیفرزانگان 61269
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمیاسمین ناطقیفرزانگان 61270
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمبهار گودرزیفرزانگان 61271
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمهلیا یحیی پورفرزانگان 61272
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمهلیا فرخیفرزانگان 61273
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتممهسا معصومیفرزانگان 61274
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمفاطمه شریفیفرزانگان 61275
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتمروژان موسویفرزانگان 6( دوره اول)1276
منتظر دریافت تائید مدیر_نهممهشاد قدوسیفرزانگان 6( دوره اول)1277
منتظر دریافت تائید مدیر_نهمیاسمن ناطقیفرزانگان 6( دوره اول)1278
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتم بهار گودرزیفرزانگان 6( دوره اول)1279
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتمهلیا یحیی پورفرزانگان 6( دوره اول)1280
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتمهلیا فرخیفرزانگان 6( دوره اول)1281
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتممهسا معصومیفرزانگان 6( دوره اول)1282
منتظر دریافت تائید مدیر_هفتمپارمین کرمانیانفرزانگان 6( دوره اول)1283
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتم النا حیدریفرزانگان 6( دوره اول)1284
منتظر دریافت تائید مدیر_نهمملیکا بشارتیفرزانگان 6( دوره اول)1285
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتمفاطمه شریفیفرزانگان 6( دوره اول)1286
منتظر دریافت تائید مدیر_هشتمفاطمه علی فرمانیفرزانگان 6( دوره اول)1287
تائید شده تجربیدهممهشید آذریونفرزانگان 71288
تائید شده ریاضیدهمهانا لشکریفرزانگان ۷1289
تائید شده تجربیدهمکوثر ناصری طاهریفرزانگان ۷1290
تائید شده -هشتمحانیه رضوانیفرزانگان 71291
تائید شده _________هشتمریحانه رهبریفرزانگان 71292
تائید شده ریاضییازدهممانا انصاریفرزانگان 71293
تائید شده تجربییازدهممریم رضائیفرزانگان 71294
تائید شده ریاضیدهمزهرا خوانساریفرزانگان 71295
تائید شده تجربیدهمفاطمه ولی پورفرزانگان 71296
تائید شده ریاضیدهمراشین شفیع نادریفرزانگان 71297
تائید شده -نهمسارا عرفانفرزانگان 71298
تائید شده نهمدریا محمودیانفرزانگان 71299
تائید شده هشتمنرگس احمدیفرزانگان 71300
تائید شده هشتمونوس جمالیفرزانگان 71301
تائید شده ریاضیدهمریحانه سروحسینیفرزانگان 71302
تائید شده ریاضیدهمریحانه بابازادگانفرزانگان 71303
تائید شده نداردهشتمرمیصا حسینیفرزانگان ۷1304
تائید شده هشتمملینا شریفیفرزانگان 71305
تائید شده محصلهشتمعسل زارعفرزانگان 71306
منتظر دریافت تائید مدیرتجربییازدهممریم رضائیفرزانگان 71307
تائید شده _____هشتممبینا ترکمانفرزانگان 71308
تائید شده _هشتمحنانه محمودیفرزانگان ٧ دوره اول ضمیمه دوره دوم1309
تائید شده هشتمنازنین زهرا شادیفرزانگان 7 دوره اول و دوم ضمیمه1310
تائید شده تجربیدهممحدثه جونقیفرزانگان 7 دوره دوم1311
تائید شده ریاضییازدهمزینب جلیل زادهفرزانگان ۷ دوره دوم ضمیمه1312
تائید شده ریاضیهفتمسیده پارسانا سجادیفرزانگان ۸1313
تائید شده هشتمپریسا حسنیفرزانگان 81315
تائید شده هفتمهفتمپرنیا گودرزیفرزانگان 81316
تائید شده ندارمهفتمپریا کیادربندسریفرزانگان 81317
تائید شده ندارمهفتمحنانه سعیدیفرزانگان 81318
تائید شده هفتممهدا قندهاریفرزانگان 81319
تائید شده هشتمیلدا ایجابفرزانگان ۸1320
تائید شده تجربیدهمعسل احسانیفرزانگان ۸1321
تائید شده نهمهلیا نجاتی پورفرزانگان ۸1322
تائید شده نهمستایش شعبان پورفرزانگان ۸1323
تائید شده علوم تجربیدهمسارا فتوحی پیرآغاجفرزانگان حضرت زینب (س)1325
تائید شده ریاضییازدهم آتنا یزدان پناهفرزانگان حضرت زینب(س)1326
تائید شده ریاضییازدهم مبینا شالفروشفرزانگان حضرت زینب(س)1327
تائید شده تجربیدهممائده ترابی فرزانگان حضرت زینب(س)1328
تائید شده تجربیدهمرکسانا عسکری ثابتفرزانگان حضرت زینب(س)1329
تائید شده ریاضیدهمنگارپورجمالی فرزانگان حضرت زینب(س)1330
تائید شده تجربیدهمزهرا حاج حسینیفرزانگان حضرت زینب(س)1331
تائید شده ریاضییازدهم زهرا قربانعلیفرزانگان حضرت زینب(س)1332
تائید شده ریاضییازدهم صبا جعفرقلی فرزانگان حضرت زینب(س)1333
تائید شده ریاضییازدهم مریم پوررحمتفرزانگان حضرت زینب(س)1334
تائید شده ریاضییازدهم کیمیا میررستمی گودریفرزانگان حضرت زینب(س)1335
تائید شده تجربیدهممهلا قربانی مدوارفرزانگان حضرت زینب(س)1336
تائید شده تجربیدهمزینب رستمی کچوسنگیفرزانگان حضرت زینب(س)1337
تائید شده ریاضیدهمتینا اسدی فرزانگان حضرت زینب(س)1338
تائید شده تجربیدهمزهراتاجیک فرزانگان حضرت زینب(س)1339
تائید شده ریاضیدهمبهار رفیع نژاد فرزانگان حضرت زینب(س)1340
تائید شده تجربیدهمهلیاسادات موسوی مهربانفرزانگان حضرت زینب(س)1341
تائید شده تجربیدهممهشیدخزائیفرزانگان حضرت زینب(س)1342
تائید شده تجربیدهم ملیکا غیجی فرزانگان حضرت زینب(س)1343
تائید شده نهمحانيه کرمیفرزانگان دو1345
تائید شده عمومیهفتمکیانا حبیبی سه ساریفرزانگان دو1346
تائید شده عمومیهفتمپارمیدا فکارفرزانگان دو1347
تائید شده عمومینهمآوا خلیلیفرزانگان دو1348
تائید شده عمومیهشتمآتنا فتوت جاهفرزانگان دو1349
تائید شده عمومیهشتمدینا اقدامیفرزانگان دو1350
تائید شده عمومیهفتمآرمیتا نصیریفرزانگان دو1351
تائید شده عموميهفتمالينا اسلاميفرزانگان دو1352
تائید شده -هفتمفرین دائیفرزانگان دو (دوره اول)1354
تائید شده عمومیهفتممائده سعیدیفرزانگان دو (دوره اول)1355
تائید شده عمومیهشتمسارا سرمدیفرزانگان دو دوره اول1356
تائید شده هشتممهتاب بنائی فردفرزانگان دو دوره اول1357
تائید شده عموميهشتمسارا قانعفرزانگان دو دوره اول1358
تائید شده هشتمدینا علی نژادفرزانگان دو دوره اول تهران1359
تائید شده عمومیهفتمسنا آقاداداشیفرزانگان دو دوره ی اول1360
منتظر دریافت تائید مدیردوره اول هفتمحسنا وصفی فرکوشفرزانگان دوره اول1361
منتظر دریافت تائید مدیردوره اولهفتمانسیه مقصودیفرزانگان دوره اول1362
منتظر دریافت تائید مدیردوره اول هفتمهستی پیرلورونفرزانگان دوره اول1363
تائید شده دوره اول نهمآیلار جاذبفرزانگان دوره اول1364
منتظر دریافت تائید مدیردوره اول نهمریحانه سادات تقویفرزانگان دوره اول1365
منتظر دریافت تائید مدیردوره اول هفتمالینا حبیب زادهفرزانگان دوره اول1366
منتظر دریافت تائید مدیردوره اول نهم سیده ستایش موسویفرزانگان دوره اول1367
تائید شده دوره اول نهمسیده آرمیتا موسوی چقابوریفرزانگان دوره اول1368
تائید شده هفتممریم موسوی‌کانیفرزانگان دوره اول مانا خوشبخت1369
تائید شده دهم ریاضیدهمآیناز فكریفرزانگان دوره دوم 1370
تائید شده دهم ریاضیدهمآیناز نصرتیفرزانگان دوره دوم 1371
تائید شده دهم تجربیدهمصبا ملكی پرستفرزانگان دوره دوم 1372
تائید شده تجربییازدهم تجربیكیانا مرادی نیازاغهفرزانگان دوره دوم 1373
تائید شده تجربییازدهم تجربیكیانا تاتافرزانگان دوره دوم 1374
تائید شده ریاضییازدهممریم كریمیفرزانگان دوره دوم 1375
تائید شده ریاضییازدهمحسنا حرفرزانگان دوره دوم 1376
تائید شده ریاضییازدهمپرنیا مكاریفرزانگان دوره دوم 1377
تائید شده ریاضییازدهمتینا جوادیفرزانگان دوره دوم 1378
تائید شده دهم تجربیدهمسارا ناصریفرزانگان دوره دوم 1379
تائید شده دهم تجربیدهمسیده هانیه حسینی كیافرزانگان دوره دوم 1380
تائید شده دهم تجربیدهمآیلین مهدی وندمرادلوفرزانگان دوره دوم 1381
تائید شده دهم تجربیدهمملینا میری زادهفرزانگان دوره دوم 1382
تائید شده دهم ریاضیدهمنگار شهریاری سرندفرزانگان دوره دوم 1383
تائید شده دهم تجربیدهمكیانا عباس زادهفرزانگان دوره دوم 1384
تائید شده دهم ریاضیدهمفاطمه حسنیفرزانگان دوره دوم 1385
تائید شده ریاضییازدهممحدثه ترابیفرزانگان دوره دوم 1386
تائید شده دهم ریاضیدهمزهرا محمدیفرزانگان دوره دوم 1387
تائید شده تجربییازدهم تجربیسیده فاطمه عبداله زاده درونكلائیفرزانگان دوره دوم 1388
تائید شده ریاضییازدهمیگانه مرادیفرزانگان دوره دوم 1389
تائید شده تجربییازدهم تجربیهانیه سادات نویدیفرزانگان دوره دوم 1390
تائید شده دهم تجربیدهمنرگس حمیدیفرزانگان دوره دوم 1391
تائید شده ریاضییازدهمزهرا آقائی پورفرزانگان دوره دوم 1392
تائید شده ریاضییازدهمسیده سحر محمودی قره تپهفرزانگان دوره دوم 1393
تائید شده ریاضییازدهمزهرا رنجبرفرزانگان دوره دوم 1394
تائید شده تجربییازدهم تجربیفاطمه خیاط زادهفرزانگان دوره دوم 1395
تائید شده ریاضییازدهمنیوشا بخشیفرزانگان دوره دوم 1396
تائید شده تجربییازدهم تجربیسیمین سلیمیفرزانگان دوره دوم 1397
تائید شده ریاضییازدهمحنانه شاهبازیفرزانگان دوره دوم 1398
تائید شده ریاضییازدهمسارا نجفیفرزانگان دوره دوم 1399
تائید شده تجربییازدهم تجربیآیناز حسین زادگانفرزانگان دوره دوم 1400
تائید شده تجربییازدهم تجربیفاطمه محبیفرزانگان دوره دوم 1401
تائید شده ریاضییازدهممهرآوه كریمی فیشانیفرزانگان دوره دوم 1402
تائید شده ریاضییازدهممهتاب نصیرزادهفرزانگان دوره دوم 1403
تائید شده تجربییازدهم تجربیمائده سادات موسویفرزانگان دوره دوم 1404
تائید شده دهم تجربیدهمفاطمه قورچی بیگیفرزانگان دوره دوم 1405
تائید شده دهم تجربیدهممهسا عبدیفرزانگان دوره دوم 1406
تائید شده دهم تجربیدهمزهرا رضائی تركفرزانگان دوره دوم 1407
تائید شده دهم ریاضیدهمفائزه احمدیان آلاشتیفرزانگان دوره دوم 1408
تائید شده دهم ریاضیدهمغزل شعبانی یگانهفرزانگان دوره دوم 1409
منتظر دریافت تائید مدیردهم تجربیدهم تجربیاسما حسین زادهفرزانگان دوره دوم1410
تائید شده دهم تجربیدهمفاطمه نظریفرزانگان دوره دوم 1411
تائید شده دهم ریاضیدهمفائزه قاسمی صالح آبادیفرزانگان دوره دوم 1412
تائید شده دهم ریاضیدهممهسا كرمیفرزانگان دوره دوم 1413
تائید شده دهم ریاضیدهممریم ابراهیمیفرزانگان دوره دوم 1414
تائید شده دهم تجربیدهمفاطمه فاتح نژادفرزانگان دوره دوم 1415
تائید شده دهم ریاضیدهممهسا كبودوندفرزانگان دوره دوم 1416
تائید شده دهم ریاضیدهمزهرا مقدمفرزانگان دوره دوم 1417
تائید شده ریاضییازدهمبهار نستوهفرزانگان دوره دوم 1418
تائید شده دهم ریاضیدهمنازنین مختاری فردفرزانگان دوره دوم 1419
تائید شده دهم تجربیدهمعسل اسمعیلی آتشگاهفرزانگان دوره دوم 1420
منتظر دریافت تائید مدیرندارمهفتمملیکا دیانی خیر آبادیفرزانگان دوره ی اول1421
تائید شده تجربی9پانیذ امانیفرزانگان دوره ی اول1422
تائید شده نهممبینا صبوریفرزانگان دوره ی اول1423
تائید شده ندارمهشتمریحانه ملک زادهفرزانگان دوره ی اول1424
تائید شده فاقد رشتههشتمزهرا کاویانیفرزانگان دوره ی اول1425
تائید شده ریاضیهفتمآیسا خزاییفرزانگان دوره ی اول1426
تائید شده علوم تجربیدهممبینا اکبریفرزانگان دوره ی اول1427
تائید شده نهمسونیا زلفیفرزانگان دوره ی اول1428
تائید شده به مرحله انتخاب رشته نرسیدهنهمزینب حبیبیفرزانگان دوره ی اول1429
تائید شده نهمنهممریم جلیلیفرزانگان دوره ی اول1430
تائید شده هشتمپرنیا جهانیفرزانگان دوره ی اول1431
تائید شده راهنماییهشتمایلگار داودزادهفرزانگان دوره ی اول1432
تائید شده هفتمهفتمنرگس اندیشهفرزانگان دوره ی اول1433
تائید شده هفتمفاطمه مهدیفرزانگان دوره ی اول1434
تائید شده نهممریم سلمانیفرزانگان دوره ی اول1435
تائید شده هفتمملیکا دیانی خیر آبادیفرزانگان دوره ی اول1436
تائید شده 8ریحانه دهنویفرزانگان دوره ی اول1437
تائید شده علوم تجربینهمسارا قربانیفرزانگان دوره ی اول1438
تائید شده هفتمغزل طوفانیفرزانگان دوره ی اول1439
تائید شده هفتمغزل طوفانیفرزانگان دوره ی اول1440
تائید شده علومنهمپریا پوررحیمیفرزانگان دوره ی اول1441
تائید شده تجربینهممهسا خانیفرزانگان دوره ی اول1442
تائید شده عمومیهفتممائده درویشیفرزانگان دوره ی اول1443
تائید شده نهمستایش زارعیان کشتلیفرزانگان دوره ی اول1445
تائید شده ----7یکتا سرائیفرزانگان دوره ی اول1446
تائید شده تجربینهمبهار ابراهیمیفرزانگان دوره ی اول1447
تائید شده تجربینهمریحانه ملائیفرزانگان دوره ی اول1448
تائید شده تجربینهمفاطمه بیاتفرزانگان دوره ی اول1449
تائید شده تجربينهمرضوان کاویانیفرزانگان دوره ی اول1450
تائید شده هشتمشیوا کبودوندفرزانگان دوره ی اول1451
تائید شده هشتمفاطمه کریمیفرزانگان دوره ی اول1452
تائید شده اول متوسطههفتمآمیتیس باقرزادهفرزانگان دوره ی اول1453
تائید شده انتخاب رشته نکردمنهمنسترن فیضیفرزانگان دوره ی اول1456
تائید شده هشتمفاطمه پایدارفرزانگان دوره ی اول1457
تائید شده _هشتمفاطمه یعقوب زادهفرزانگان دوره ی اول1458
تائید شده نهمنهمنازنین فاطمه مختاریانفرزانگان رودهن1460
تائید شده نهمنهمفرزانه فیاضیفرزانگان رودهن1461
تائید شده نهمنهمریحانه طاهریفرزانگان رودهن1462
تائید شده نهمنهمثنا باباییفرزانگان رودهن1463
تائید شده نهمآمیتیس عطاردیفرزانگان رودهن1464
تائید شده نهمپرنیان مرادیفرزانگان رودهن1465
تائید شده نهمنهممهدیه بنجخیفرزانگان رودهن1466
منتظر دریافت تائید مدیرنهم صبا میانی فرزانگان زینب (س) دوره اول1467
منتظر دریافت تائید مدیرهشتممعصومه اصغرپورفرزانگان زینب (س) دوره اول1468
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم نیلوفر مرزبانفرزانگان زینب (س) دوره اول1469
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم نفیسه نظریفرزانگان زینب (س) دوره اول1470
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم عارفه افضلیفرزانگان زینب (س) دوره اول1471
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمبهار قربانیفرزانگان زینب (س) دوره اول1472
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم فاطمه زهرا سعادتیفرزانگان زینب (س) دوره اول1473
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم هستی آزاد فدافرزانگان زینب (س) دوره اول1474
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم سارا ادیبفرزانگان زینب (س) دوره اول1475
منتظر دریافت تائید مدیرنهممشکات سادات مزینانیفرزانگان زینب (س) دوره اول1476
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم ریحانه دادخواهفرزانگان زینب (س) دوره اول1477
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم مائده رجب زاده فرزانگان زینب (س) دوره اول1478
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم سما غنچه سفیدیفرزانگان زینب (س) دوره اول1479
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمدیانا داراییفرزانگان زینب (س) دوره اول1480
منتظر دریافت تائید مدیرنهمشیدا حاجیوندفرزانگان زینب (س) دوره اول1481
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم زینب ابراهیمیفرزانگان زینب (س) دوره اول1482
منتظر دریافت تائید مدیرنهمباران نجفعلی بیگیفرزانگان زینب (س) دوره اول1483
منتظر دریافت تائید مدیرنهمریحانه همراهی فرزانگان زینب (س) دوره اول1484
منتظر دریافت تائید مدیرنهمفاطمه میرزا کلهرفرزانگان زینب (س) دوره اول1485
منتظر دریافت تائید مدیرنهمزهرا سرشکیفرزانگان زینب (س) دوره اول1486
منتظر دریافت تائید مدیرنهم فاطمه عبداللهیفرزانگان زینب (س) دوره اول1487
منتظر دریافت تائید مدیرنهم فاطمه علیزادهفرزانگان زینب (س) دوره اول1488
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمفاطمه سادات نجفیفرزانگان زینب (س) دوره اول1489
منتظر دریافت تائید مدیرهشتمفاطمه فیضیفرزانگان زینب (س) دوره اول1490
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم سارا مهربانی فرفرزانگان زینب (س) دوره اول1491
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمتینا ملکی پریفرزانگان زینب (س) دوره اول1492
منتظر دریافت تائید مدیرهفتممائده اسفندانیفرزانگان زینب (س) دوره اول1493
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمملیکا مرادیفرزانگان زینب (س) دوره اول1494
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم ستایش احمدی ۷/۲فرزانگان زینب (س) دوره اول1495
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمزهرا افشاری فرزانگان زینب (س) دوره اول1496
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمفاطمه پروانه شربیانیفرزانگان زینب (س) دوره اول1497
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمنازنین فاطمه سعادتفرزانگان زینب (س) دوره اول1498
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم ستایش احمدی ۷/۳فرزانگان زینب (س) دوره اول1499
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم دیانا قیصریفرزانگان زینب (س) دوره اول1500
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم محدثه زمانیفرزانگان زینب (س) دوره اول1501
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم فاطمه سادات درودگرفرزانگان زینب (س) دوره اول1502
منتظر دریافت تائید مدیرهفتم سارا کاشانیفرزانگان زینب (س) دوره اول1503
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمالهه پیکریفرزانگان زینب (س) دوره اول1504
تائید شده نهم سارا رضازاده فرزانگان زینب (س) دوره اول1505
تائید شده هفتم رومینا خدادادهفرزانگان زینب (س) دوره اول1506
تائید شده هفتم بهارحسنوندفرزانگان زینب (س) دوره اول1507
تائید شده ریاضیدهممبیناصفریفرزانگان‌ زینب(س)1508
منتظر دریافت تائید مدیرنداردنهمنیایش انصاریانفرزانگان شالباف1509
تائید شده تجربییازدهمپریا پوراکبرفرزانگان شهریار1510
تائید شده هفتمزهرا مرادیفرزانگان شهریار1511
تائید شده ریاضییازدهمسانیا سیفی پورفرزانگان شهریار1512
تائید شده متوسطه اولنهمترنم سارخانیفرزانگان شهریار1513
تائید شده متوسطه اولنهمستایش محمدیفرزانگان شهریار1514
تائید شده متوسطه اولهفتمتینا تاجیکفرزانگان شهریار1515
تائید شده متوسطه اولهفتمهلیاغلامیفرزانگان شهریار1516
تائید شده نهمالناز پیرانفرزانگان شهریار1517
تائید شده -هفتمغزل رحیمی نژادفرزانگان شهریار1518
تائید شده متوسطه اولهفتمآنیتا پرتوفرزانگان شهریار1519
تائید شده متوسطه اولهفتمثنا پورمحمد علیفرزانگان شهریار1520
تائید شده متوسطه اولهفتمسایان گل محمدیفرزانگان شهریار1521
تائید شده هفتمهفتمآیلار خداخواهفرزانگان شهریار1522
تائید شده متوسطه اولهفتمساراقربانیفرزانگان شهریار1523
تائید شده متوسطه اولهفتمساقی احمدیفرزانگان شهریار1524
تائید شده متوسطه اولهفتمسلاله طالبیفرزانگان شهریار1525
تائید شده متوسطه اولهفتمزینب علیپورفرزانگان شهریار1526
تائید شده هفتماسما حمیدیفرزانگان شهریار1527
تائید شده تجربینهمزهرا شش یکانیفرزانگان شهریار1528
تائید شده نهمزهرا قهاریفرزانگان شهریار1529
تائید شده هفتمعسل مردانی طلاییفرزانگان شهریار1530
تائید شده متوسطه اولنهمساریناعسکریفرزانگان شهریار1531
تائید شده نهمنهمفاطمه عبدالملکیفرزانگان شهریار1532
تائید شده هشتمهشتمکیمیا عباسیفرزانگان شهریار1533
تائید شده هفتمهفتممائده خسرویفرزانگان شهریار1534
تائید شده متوسطه اولهفتمستایش محمدیفرزانگان شهریار1535
تائید شده متوسطه اولهفتمگیتی ورزدارفرزانگان شهریار1536
تائید شده متوسطه اولهفتماسما امجدیانفرزانگان شهریار1537
تائید شده تجربیدهمستاره عباسیفرزانگان قرچک1538
تائید شده پرنیا سالاروندفرزانگان مانا خوشبخت1539
تائید شده هشتم صدف مه‌آبادی فرزانگان ورامین1540
تائید شده هشتم هستی کاظمیفرزانگان ورامین1541
تائید شده ریاضیدهم فریمهر قاسمیفرزانگان ورامین1542
تائید شده نهم زهرا شیخ محمدی فرزانگان ورامین1543
تائید شده نهم فاطمه یوسفی فرزانگان ورامین1544
تائید شده نهم سارا محالی فرزانگان ورامین1545
تائید شده هشتم بیتا سیلسپورفرزانگان ورامین1546
تائید شده هشتم دینا شصتیفرزانگان ورامین1547
تائید شده نهم ستایش ملکی فرزانگان ورامین1548
تائید شده هفتم سارا حسن آبادی فرزانگان ورامین1549
تائید شده ریاضیدهم معصومه پیروزی فهیم فرزانگان ورامین1550
تائید شده نهم فاطمه عرب درازی فرزانگان ورامین1551
تائید شده نهم عسل صابری فرزانگان ورامین1552
تائید شده نهم زهرا فتحی فرزانگان ورامین1553
تائید شده نهم ستایش سادات کهنگیفرزانگان ورامین1554
تائید شده نهم فاطمه طاهری جعفری فرزانگان ورامین1555
تائید شده نهم فاطمه میراخوری فرزانگان ورامین1556
تائید شده هشتم زهرا بوربور فرزانگان ورامین1557
تائید شده هشتم فاطمه منصوری خواه فرزانگان ورامین1558
تائید شده هشتم یگانه یزدانی نکو فرزانگان ورامین1559
منتظر دریافت تائید مدیرهشتم فاطمه سادات حسینی فرزانگان ورامین1560
تائید شده هفتم حنانه رضائی جوفرزانگان ورامین1561
تائید شده هفتم فاطمه سادات امیرلطیف فرزانگان ورامین1562
تائید شده هفتم نگار سرداری فرزانگان ورامین1563
تائید شده نهم فاطمه غلامی فرزانگان ورامین1564
تائید شده هشتمشادی کشاورز محمدیانفرزانگان هفت دوره اول و دوم1565
تائید شده تجربییازدهمصهبا سعیدی نژادفرزانگان یک دوره دوم تهران1567
تائید شده هفتمهستی پیرلورونفرزانگان۱1568
تائید شده Riazi-fizik11نگار کرمانیانفرزانگان11569
تائید شده عمومیهفتمپرنیا بهادری نژادفرزانگان11570
تائید شده عمومیهفتمشکیبا دشتیفرزانگان1 دوره اول1571
تائید شده ریاضینهممینو معصومی مقدمفرزانگان1 دوره اول1572
منتظر دریافت تائید مدیر-هشتمعسل توجهفرزانگان1 دوره اول1573
تائید شده هشتمآیناز خداییفرزانگان1 دوره اول1574
تائید شده عمومیهفتمآرامش یاوریفرزانگان1 دوره اول1575
تائید شده ریاضیدهمفاطمه مزرعه خطیریفرزانگان1 دوره اول1576
تائید شده متوسطه اولنهمآرمیتا قادریفرزانگان1 دوره اول1577
تائید شده نهمزهرا اعتصاميفرزانگان1 دوره اول1578
تائید شده متوسطه اولهشتمترنم سولقانیفرزانگان1 دوره اول1579
تائید شده متوسطه اولهشتمستایش نصریفرزانگان1 دوره اول1580
تائید شده متوسطه اولهشتممرضیه رحیمی نژادفرزانگان1 دوره اول1581
تائید شده -نهمزهرا عطاییفرزانگان1 دوره اول1582
تائید شده ریاضیهفتمحسنا معظمی گودرزیفرزانگان1 دوره اول1583
تائید شده متوسطه اولهفتمعسل شیواییفرزانگان1 دوره اول1584
تائید شده -هشتمیاسمن صبوریفرزانگان1 دوره اول1585
تائید شده متوسطههفتمرومينا افشارفرزانگان1 دوره اول1586
تائید شده هشتمهشتمالینانیرومندفرزانگان1 دوره اول1587
تائید شده متوسطه اولهشتمملیکا آریا منشفرزانگان1 دوره اول1588
تائید شده عمومیهشتمپارمیس پوراحمدفرزانگان21590
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمیاسمن کاویانپورفرزانگان21591
تائید شده _هفتمترنم نويدي پورفرزانگان21592
تائید شده عمومیهفتمطنین درخشانفرزانگان21593
تائید شده عمومیهفتمفاطمه امینفرزانگان۲1594
تائید شده عمومیهفتممانیا الداغیفرزانگان۲1595
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمدنیا شکوهی نیافرزانگان21596
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمآویسا کاوسی طرخورانیفرزانگان21597
تائید شده ریاضیدهمپانیذ یاریفرزانگان21598
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممریم دانشیفرزانگان21599
تائید شده عمومیهشتمصدف مصطفی ییفرزانگان21600
تائید شده عمومیهفتمصبا جاویدان نیافرزانگان21601
تائید شده عمومینهممهنا دارابیفرزانگان21602
تائید شده عمومینهممریم سادات ابطحیفرزانگان21603
تائید شده عمومیهفتمپارمیس خزاییفرزانگان21604
تائید شده عمومینهمسارینا صابونچیفرزانگان2 دوره اول1605
تائید شده متوسطه اولهفتمپانیا تراش کاشانیفرزانگان2 دوره اول1606
تائید شده هفتممبینا عطاییفرزانگان2 دوره اول1607
تائید شده متوسطه اولهفتمملینا مولائیفرزانگان2 دوره اول1608
تائید شده .هشتمنگار ابراهیم زادهفرزانگان2 دوره اول1609
تائید شده عمومیهفتمرمیصا ارجمندفرزانگان2 دوره اول1610
تائید شده riazidahomملیکا دیده بانفرزانگان2 دوره اول1611
تائید شده نهمسارا محمد علیخانیفرزانگان2 دوره اول1612
تائید شده هشتمغزل نجفیفرزانگان2 دوره اول1613
تائید شده هشتمهشتمعسل روستائیفرزانگان2 دوره اول1614
تائید شده ......هفتماسما آریان زادهفرزانگان2 دوره اول1615
تائید شده ____هفتممهدیه امین الرعایافرزانگان2 دوره اول1616
تائید شده هفتمریحانه ابوالقاسمیفرزانگان2 دوره اول1617
تائید شده ندارمهفتمپانیذ فرهمندمهرفرزانگان2 دوره اول1618
تائید شده هفتمپانیذ فرهمندمهرفرزانگان2 دوره اول1619
تائید شده هفتممریم جعفری زاویهفرزانگان2 دوره اول1620
تائید شده هفتممحدثه موحدفرزانگان2 دوره اول1621
تائید شده عمومیهفتمعسل رضاییفرزانگان2 دوره اول1622
تائید شده عمومیهفتمباران نصیری تاج آبادیفرزانگان2 دوره اول1623
تائید شده عمومیهشتمنگار ابراهیم زادهفرزانگان2 دوره اول1624
تائید شده عمومیهشتممهگل هداوندفرزانگان2 دوره اول1625
تائید شده هفتمآناهیتا عابدینیفرزانگان2 دوره اول1626
تائید شده متوسطهفتمستایش کیاییفرزانگان2 دوره اول1627
تائید شده متوسطه اولهفتممهسان رحیمیفرزانگان2 دوره اول1628
تائید شده هشتمانوشامرادنژادفرزانگان2 دوره اول1629
تائید شده ریاضیدهمبهار نزاکتی خامنهفرزانگان2 دوره دوم1630
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمیاسمن صفاییفرزانگان2 دوره دوم1631
تائید شده ریاضی و فیزیکدهممریم اسلامیفرزانگان2 دوره دوم1632
تائید شده تجربیدهممهلا جهانگیریفرزانگان2 دوره دوم1633
تائید شده دوره اولهفتم کیانا سادات موسویفرزانگان31634
تائید شده دوره اولهفتم فاطمه پیامیفرزانگان31635
تائید شده دوره اولهشتم کوثر فاضلیفرزانگان31636
تائید شده دوره اولهفتم نیکو عباس پناهفرزانگان31637
تائید شده تجربییازدهمحانیه نعیمی رادفرزانگان31638
تائید شده دوره اولنهم روژا افشارفرزانگان31639
تائید شده ریاضیدهممحدثه اسدیفرزانگان31640
تائید شده دوره اولنهم درسا بزرگ امیدفرزانگان31641
تائید شده دوره اولهشتم یکتا جابری فرزانگان31642
تائید شده دوره اولهفتم شمیم بخشایشفرزانگان31643
تائید شده دوره اولهفتم سیده آنیتا آل محمد فرزانگان31644
تائید شده دوره اولهفتم سوگند زنگنهفرزانگان31645
تائید شده دوره اولهفتم هستی علویفرزانگان31646
تائید شده دوره اولهفتم پارمیدا رادگودرزیفرزانگان31647
تائید شده دوره اولهفتم پرنیان پورجهانیفرزانگان31648
تائید شده دوره اولهفتم ریحانه هاشمیفرزانگان31649
تائید شده دوره اولهفتم دایانا شایان رادفرزانگان31650
تائید شده هفتمآلینا بالحی منشفرزانگان31651
تائید شده دوره اولهفتم یگانه حبیبیفرزانگان31652
تائید شده دوره اولهفتم سیده ملیکا صدیق الذاکرینیفرزانگان31653
تائید شده دوره اولهفتم سیده النا احمد نیری فرزانگان31654
تائید شده تجربییازدهمسنا حیدریفرزانگان31655
تائید شده تجربیدهمفاطمه زهرا بامریفرزانگان31656
تائید شده دوره اولهشتم مانیا زارع تاج آبادی فرزانگان31657
تائید شده دوره اولهشتم مهدیا مستقیم فرزانگان31658
تائید شده دوره اولهشتم ستاره سام دلیریفرزانگان31659
تائید شده دوره اولهفتم مانا رئیس پورفرزانگان31660
تائید شده دوره اولنهم رکسانا جعفریفرزانگان31661
تائید شده دوره اولنهم پرنیان جوادیفرزانگان31662
تائید شده دوره اولنهم فائزه محمدیفرزانگان31663
تائید شده دوره اولهشتم نرگس نصیریفرزانگان31664
تائید شده دوره اولنهم بهار صفری پرنیفرزانگان31665
تائید شده دوره اولنهم آرشیدا آقابالیفرزانگان31666
تائید شده دوره اولنهم رژینا سر لکفرزانگان31667
تائید شده دوره اولهشتم ثمینا سعادتی نسبفرزانگان31668
تائید شده دوره اولهشتم مهنا روزبهانیفرزانگان31669
تائید شده دوره اولهشتم فاطمه باباجانی فرزانگان31670
تائید شده دوره اولهشتم ترنم پورمحمد علیزادهفرزانگان31671
تائید شده دوره اولهشتم هلیا حیدریفرزانگان31672
تائید شده دوره اولهفتم دنیا خیریفرزانگان31673
تائید شده دوره اولهفتم پارمیس سلطانپورفرزانگان31674
تائید شده دوره اولهفتم آرینا نظریفرزانگان31675
تائید شده دوره اولهفتم آیلا مهرنیافرزانگان31676
تائید شده دوره اولهفتم ستایش بیات فرزانگان31677
تائید شده دوره اولهفتم مهلا لاسجوریفرزانگان31678
تائید شده دوره اولهفتم آنیسا سعادت کیافرزانگان31679
تائید شده دوره اولهفتم زینب حسینیفرزانگان31680
تائید شده دوره اولهفتم یسنا خجسته فرفرزانگان31681
تائید شده ریاضیدهمملیکا سلیمانیفرزانگان31682
تائید شده دوره اولهشتم کیمیا مدیرروستافرزانگان31683
تائید شده دوره اولهشتم مهشید حاج صفر علی فرزانگان31684
تائید شده دوره اولهفتم آرنیکا غفاریفرزانگان31685
تائید شده دوره اولهفتم ثنا نظری بابازیدیفرزانگان31686
تائید شده تجربیدهمیاسمین امیریفرزانگان31687
تائید شده ریاضیدهمدل ارا اردی بهشتفرزانگان31688
تائید شده دوره اولهشتم النا قزل لو فرزانگان31689
تائید شده دوره اولهفتم ایلا خانعلیزادهفرزانگان31690
تائید شده دوره اولهفتم نیایش اسراریفرزانگان31691
تائید شده دوره اولهفتم ایلین دشت بزرگفرزانگان31692
تائید شده دوره اولهشتم سیده رامیلا حاتمیفرزانگان31693
تائید شده دوره اولهفتم نگین عیس زاده اریفرزانگان31694
تائید شده دوره اولهفتم صاینا سهرابلوفرزانگان31695
تائید شده دوره اولنهم پانته آهمتیفرزانگان31696
تائید شده دوره اولهفتم الینا قاسمی افشار فرزانگان31697
تائید شده دوره اولهشتم پانیا کریمیفرزانگان31698
تائید شده دوره اولهفتم هستی غلامی قاسمیفرزانگان31699
تائید شده دوره اولهفتم آوا روحی بروجنیفرزانگان31700
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمشایان فتحعلیعلامه حلی 3 دوره دوم1701
تائید شده دوره اولهفتم هستی عباس پورفرزانگان31701
تائید شده ریاضی فیزیکدهممحسن قالیبافعلامه حلی 3 دوره دوم1702
منتظر دریافت تائید مدیردوره اولهفتم صاینا سهرابلوفرزانگان31702
منتظر دریافت تائید مدیردوره اولهشتم پانیا کریمیفرزانگان31703
تائید شده متوسطه اولهفتمنیایش حیدریفرزانگان3 دوره اول1704
منتظر دریافت تائید مدیر-نهمروژینا سوادلوفرزانگان3 دوره اول1705
تائید شده _8پریا شیخلیفرزانگان3 دوره اول1706
تائید شده ندارمهفتممبینا معینی خصالفرزانگان3 دوره اول1707
تائید شده هفتمویانا مالکی نژادفرزانگان3 دوره اول1708
منتظر دریافت تائید مدیرریاضییازدهمآیه نوریفرزانگان3 دوره دوم1709
منتظر دریافت تائید مدیرتجربییازدهمآیدا ابراهیم زادگانفرزانگان3 دوره دوم1710
منتظر دریافت تائید مدیرنداردهفتمباران توزنده جانیفرزانگان۴1711
تائید شده دوره اولهفتم نگین عیسی زاده آریفرزانگان41712
تائید شده ریحانه غفاریفرزانگان41713
تائید شده هفتمکشت دارفرزانگان41714
تائید شده ریاضیدهمآیلین صبور مقدمفرزانگان4دوره دوم1715
تائید شده ریاضییازدهمساغر آقاجانیفرزانگان4دوره دوم1716
تائید شده تجربییازدهمکیانا کریمیفرزانگان4دوره دوم1717
تائید شده ریاضییازدهمطهورا صالحی فرزانگان4دوره دوم1718
تائید شده تجربیدهممریم سعیدیفرزانگان4دوره دوم1719
تائید شده تجربیدهمریحانه سراجهفرزانگان4دوره دوم1720
تائید شده تجربیدهمآیناز محمدی نسبفرزانگان4دوره دوم1721
تائید شده تجربیدهمنیایش مروتیفرزانگان4دوره دوم1722
تائید شده ریاضییازدهمرزانا روزی طلبفرزانگان4دوره دوم1723
تائید شده تجربیدهممبینا قوچیفرزانگان4دوره دوم1724
تائید شده ریاضیدهمآناهیتا اسکندریفرزانگان4دوره دوم1725
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمالینا غلامی بوئینی فردفرزانگان51726
منتظر دریافت تائید مدیرهفتمهفتمعلیمردانیفرزانگان۵1727
تائید شده عمومیهشتمفاطمه سادات سادات رسولفرزانگان51728
تائید شده هشتمملیناسادات موسویفرزانگان51729
تائید شده مانا انصاریفرزانگان51730
تائید شده نهمفاطمه فلاح نژادفرزانگان51732
تائید شده هشتمشیمادهقانی پورفرزانگان51733
تائید شده هفتمزهرااحمدیفرزانگان51734
تائید شده ریاضی فیزیکدهمریحانه جلیلوندفرزانگان71735
تائید شده ریاضی فیزیکدهمساجده ممانیفرزانگان71737
تائید شده ملیکا غلامیفرزانگان71738
منتظر دریافت تائید مدیرنگار بیاتفرزانگان71739
تائید شده -هفتمآیسان طجرلوفرزرانگان81740
منتظر دریافت تائید مدیرواحد بررسیواحد بررسیمحمدرضا شریفی مهرکانون لیزرو کوانتوم1741
تائید شده عمومیهشتمفاطمه بنایی خلیل آبادکرج1742
تائید شده عمومیهشتممهدیس سادات زینتی یزدیکرج1743
تائید شده عمومیهشتمعلی نظام قدیریمتوسطه اول علامه حلی 51744
تائید شده عمومینهمنگار مودیمتوسطه اول فرزانگان دو1745
تائید شده عمومی7امیرعلی کثیری بیدهندیمتوسطه دوره اول علامه حلی 51746
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممهرآوه امیریمدرسه حضرت مریم ۲1747
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمسارینا مرادیمدرسه حضرت مریم ۲1748
تائید شده عمومیهشتمآرمین جعفریمدرسه علامه حلی ۵1749
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمماهيار ترابیمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1750
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمامیر علی فلاح تبارمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1751
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمعلی رضا ابطحیمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1752
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمرهام رشید شمالیمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1753
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمآرین عزیزیان اردبیلیمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1754
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتممحمد شایان طهماسبیمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1755
منتظر دریافت تائید مدیرعمومینهمسپهر کاردلمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1756
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمبرسام جهان وشمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1757
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمآرین شاکومرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1758
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتممحمد سام اسحاقیمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1759
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمامیرعلی مرجانیمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1760
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتممحمد طاها حجتی کرمانیمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1761
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهشتمبهراد کلانتریمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1762
منتظر دریافت تائید مدیرعمومیهفتمامیرحسین کلاه چیانمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1763
تائید شده عمومینهمبهراد میرزاپورمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1764
تائید شده عمومیهفتمهامان پاکراهمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1765
تائید شده عمومیهشتممحمد فلاح ابدی کشلمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1766
تائید شده عمومیهفتمسید مجتبی مرتضویمرکز آموزش متوسطه علامه حلی 3 (دوره اول)1767
تائید شده ریاضی فیزیکیازدهمعلی خودسیانیعلامه حلی 3 دوره دوم1800
تائید شده عمومیهشتمریحانه فلاحیفرزانگان71900
تائید شده هفتمهستی حیدریفرزانگان دوره اول2000
تائید شده نهممریم جلیلی کبریائیفرزانگان۱ اسلامشهر2000
تائید شده مانیا تسلیخفرزانگان۱ اسلامشهر2000
تائید شده عمومینهمسیده محدثه رضویفرزانگان دوره اول2000